กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

 กิจกรรมปี 2559 การประชุมวิชาการ วันโรคข้อสากลปี 2559

การประชุมวิชาการ วันโรคข้อสากลปี2559 เรื่องสังคมผู้สูวัยเข้าใจเข้าถึงความรู้โรคข้อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ภญ. กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายงานการจัดกิจกรรมงานวันโรคข้อสากลปี2559ในนาม ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย พลโท นพ. ธำรงค์รัตน์ แก้วกาจน์ แล้ว ท่านอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์กล่าวเปิดการประชุม

ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย พลโท นพ.ธำรงค์รัตน์ แก้วกาจน์ มอบของที่ระลึก แด่ ท่านอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์

ภญ. กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ อ.โรงพยาบาลราชวิถี นพ.มนัส โภคาภรณ์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ประธานองค์กรร่วม ทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย พลโท นพ..ธำรงรัตน์ แก้วกาจน์ รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล และ พันโท นายแพทย์ ชำนาญนิต์ รุ้งพลาย ผู้เชี่ยวชาญโรคของเท้าและข้อเท้าของประเทศไทย

พันโท นายแพทย์ ชำนาญนิต์ รุ้งพลาย ผู้เชี่ยว ชาญโรคของเท้าและข้อเท้าของประเทศไทย จาก รพ.พระมงกุฎเกล้า บรรยาย เรื่องโรคของเท้าและข้อเท้า ที่พบบ่อยในประเทศไทย

ร.ภญ สุภาภรณ์ ปิติพร บรรยาย เรื่อง มารู้จักสมุนไพรภูมิปัญญาไทยรักษาโรคข้อ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิไล คุปต์นิรัติศัยกุลบรรยาย เรื่อง ปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ”

นักกายภาพคุณภคอร สายพันธ์ บรรยาย เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อ ด้วยวิธีพิเศษทาง กายภาพบำบัด

นพ.สิทธิพงศ์ เกตุวงค์วิริยะ บรรยาย “ ใส่ใจห่วงใยข้อเข่าให้ดีมีคุณภาพใช้ได้นานๆ”

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อดีตอธิบดีกรมอนามัย บรรยาย และสาธิตโภชนบำบัดเพื่อสุขภาวะที่มีคุณภาพของผู้สูงวัย

 กิจกรรมปี 59

พบรมต ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร(ที่2ขากขวา) ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ที่2จากซ้าย) พลโท นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย BJD (2010-2020) (ที่3 จากซ้าย ) สนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันโรคกระดูกและข้อ และโรคกระดูกพรุน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน วันที่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พลโท นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย BJD (2010-2020) และรมต ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร

ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ รมต ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม2559