กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

 กิจกรรมปี 58 งานวันโรคข้อสากลปี2558 เทิดพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( ค.ศ. 2010 - 2020) จัดงานวันโรคข้อสากลปี 2558 เทิดพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีนิทรรศการและการอาจารย์นพ.ธารงรัตน์ประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลกระดูก และข้ออย่างรู้ทัน รู้แจ้ง ได้ผลจริงก่อนจะหมดสภาพ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 12 โรงพยาบาลราชวิถีวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558เวลา 7.30-15.00 น.

ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการฯ มูลนิธิโรคข้อฯ กล่าวรายงาน พลโทนพ.ธารงรัตน์ แก้วกาญจน์เป็นประธานเปิดงาน

ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการ มูลนิธิโรคข้อฯ และ คุณพนอ ธรรมเนียมอิททร์พิธิกรรับเชิญเสียงหวานที่น่ารัก

คณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ศ.กิตติคุณนพ.เสก อักษรานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโรคข้อฯ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ และท่านอาจารย์นพ.ธารงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( ค.ศ. 2010 - 2020)

ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ เป็นผู้แทนคณะทำงานมูลนิธิโรคข้อฯ ร่วมกับ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ และท่าน ศ .นพ.ปัญญา ไข่มุก มอบเค็กวันเกิดแก่อาจารย์นพ.ธารงรัตน์และท่านศ.กิตติคุณนพ.เสก อักษรานุเคราะห์ด้วยความรัก

ศ.กิตติคุณนพ.เสก อักษรานุเคราะห์ บรรยายเรื่องกระดูกที่แข็งแรง แหล่งของแคลเซียม เพื่อกระดูกที่แข็งแรง

นพ. ทรงพจน์ ตันประเสริฐบรรยาย เรื่อง การดูแลกระดูกให้แข็งแรงได้อย่างไร

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล บรรยายเรื่อง "โรคภาวะกล้ามเนื้อพร่อง"

ศจ.นพ.ปัญญา ไข่มุก.บรรยาย เรื่อง การสร้างการสร้างแรงบันดาลใจ สาหรับผู้ป่วยโรคข้อและกระดูก

คุณศศิธร บรรณรัตน์นักกายภาพศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ เเพทย์เเห่งชาติบรรยายเรื่องการฟื้นฟูโรคข้อด้วยเทคนิคโว๊ยต้า (Vojta technique)

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ เเพทย์เเห่งชาติ ร่วมงานให้ความรู้แก่ประชาชน

ภาพบนเวที

 กิจกรรมปี 58
การประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ" วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและทอดพระเนตรนิทรรศการในวันที่23 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.00 น. ภญ กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ร่วมรับเสด็จในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติงานโครงการตามพระราชดำริตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด)


พิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัยในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบ2เมษายน2558ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน บ้านโคกแสลง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์เมื่อวันที่26มีนาคม2558โดยรองอธิบดีกรมอนามัยนายพิษณุ แสนประเสริฐ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายถาวร กุลโชติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหน่วยต่างๆและพลโทนพ.ธำรงครัตน์ แก้วกาญจน์ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย(BJD 2010-2020)และภญ.กุสุมาลย์ไตรวิทยานุรักษ์เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีบรมราชกุมารีร่วมพิธีด้วย