กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

 กิจกรรมปี 57


 ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์  นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา รมต.สาธารณสุขศ นพ รัชตะรัชตะนาวิน นพ ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์
นพ ธนา ธุระเจน และนพ มงคล  พบรัฐมนตรีสาธารณสุข เมื่อวันจันทร์ที่8 ธันวาคม 2557ร่วมหารือกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนรมช กระทรวงสาธารณสุข นพ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์เปิดงานวันส้วมโลกที่กรมอนามัยมีอธิบดีกรมอนามัยนพ ดร พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ร่วมกับองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ นพ ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน นพ ณรงค์ และ นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัยต้อนรับรมช กระทรวงสาธารณสุข นพ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์เปิดงานวันส้วมโลกที่กรมอนามัยมีอธิบดีกรมอนามัย นพ ดร พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ต้อนรับร่วมกับองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อนพ ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน นพ ณรงค์ รองอธิบดีกรมอนามัย และภญ กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและเครือข่ายที่สนับสนุนโครงการสุขอนามัยคุณปริยดา ผอ กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมและภญ กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีภญ กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(กลาง)และ พญ ดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสิรินธรฯ กรมการแพทย์(ขวา)แพทย์จากประเทศเมียนม่ามาศีกษาดูงานการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกกับนายแพทย์ธไนนิตย์ และทีมงานที่ผ่าตัดติดตามอาการ เมื่อ1 ธค2557 นายสราวุธ วิชานุรักษ์ที่ข้อเข่าติดตรงงอพับไม่ได้ให้กลับมาเดินได้อีกครั้งรศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติรักษาผ่าตัด นายสราวุธ   วิชานุรักษ์ที่ข้อเข่าติดตรงงอพับไม่ได้ กลับมาเดินได้
ภญ กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ติดตามความก้าวหน้าผู้ป่วยโครงการสุขอนามัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและ ลดเข่าเสื่อมแถลงข่าวโดยอธิบดีกรมอนามัย นพ ดร พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมาอธืบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดงานวันสากลโรคข้อปี2557 ภญกุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ และรองประธานมูลนิธิฯศ.กิตติคุณเสกอักษรานุเคราะห์ต้อนรับอธิบดีคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อฯร่วมต้อนรับท่านอธิบดี ณ รพ.ราชวิถี ห้องประชุมใหญ่ชั้น12 อาคารเฉลิมพระเกียรติพลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ แห่งประเทศไทย (BJD2010-2020) และภญกุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ แห่งประเทศไทย (BJD2010-2020) ศ.นพ วิเชียร เลหเจริญสมบัติ และภญกุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมาอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดงานวันสากลโรคข้อปี2557ในวันที่5ตุลาคม2557ณรพราชวิถีซึ่งมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย(BONE AND JOINT 2010-2020)ศ.นพ วิเชียร เลหเจริญสมบัติ ประธานมูลนิธิโรคข้อ กล่าวรายงานนายพลโทนายแพย์ธำรงรัตน์ แก้วกาจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ แห่งประเทศไทย (BJD2010-2020) มอบของที่ระลึกแก่นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมาอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดงานวันสากลโรคข้อปี2557.ศ.กิตติคุณเสกอักษรานุเคราะห์เริ่มต้นบรรยายหลังจากอธิบดีทำพิธีเปิด.ศ.กิตติคุณเสกอักษรานุเคราะห์บรรยายเรื่อง การชลอข้อเสื่อมนพ. ทรงพจน์ ตันประเสริฐ บรยายเรื่อง การเล่นกีฬาทำให้ข้อเสื่อมได้อย่างไรรศ. พญ.วิไล คุปต์นิรัตศัยกุลบรรยายเรื่องเรื่อง จะรักษาและฟื้นฟูข้อที่เสื่อมแล้วได้อย่างไรพท.พญ. สุมาภา ชัยอำนวย บรรยายเรื่อง การใช้ยารักษาโรคข้อเสื่อมพลโทหญิง ศ.(คลินิก) พรฑิตา ชัยอำนวย บรรยาย เรื่อง โดยองค์รวม จะหลีกเลี่ยงโรคข้อเสื่อมไม่ถูกผ่าตัดได้อย่างไร


ศจ.นพ.ปัญญา ไข่มุก.บรรยาย เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพแบบสบายๆ ป้องกันโรคข้อเสื่อมพญ ดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิรินธรฯบรรยายเรื่องเรื่องสิทธ์ของผู้ป่วยที่พึงรู้พญ ดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิรินธรฯ และและภญกุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประชาชนที่มาร่วมฟังบรรยายความรู้โรคข้อและกระดูกที่มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย(BONE AND JOINT 2010-2020) จัดขึ้นในวันโรคข้อสากลปี2557นายพลโทนายแพย์ธำรงรัตน์ แก้วกาจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ แห่งประเทศไทย (BJD2010-2020)เยี่ยมชมหนังสือโรคข้อต่างๆในงานวันสากลโรคข้อฯในงานมีบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยโรงพยาบาลวิชัยเวช มีการใช้โครงกระดูกมาสาทิตให้เห็นการเคลื่อนไหวของข้อเข่าเป็นที่สนใจของประชาชนมากบูธความรู้โรคข้อและกระดูกบูธจำหน่ายหนังสือโจโรคข้อต่างๆกิจกรรมปี2557 องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย โดยพลโทนพ.ธำรงครัตน์ แก้วกาญจน์และ มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีร่วมรณรงค์และสนับสนุนต่อเนื่องโครงการการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นำร่องโดยดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เมื่อวันที่31มีนาคม และ 1 เมษายน 2557ที่ปิลอคกี่ อ.ทองผาภูมิ ส่งมอบส้วมแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีกรมวังผู้ใหญ่ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมนี้ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศตลอดปี2557-2558

รองอธิบดีกรมอนามัยณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร เชิญประชุมเครือข่ายเพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการสุอนามัย ในวันที่1 กันยายน 2557งานแถลงข่าวอธิบดีกรมอนามัยดรนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์แถลงข่าวโครงการสุขอนามัยที่โพรมินาดวันที่4กย2557

โปสเตอร์บริเวณงานแถลงข่าวอธิบดีกรมอนามัยดรนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์แถลงข่าวโครงการสุขอนามัยที่โพรมินาดวันที่4กย2557ภญ กุสุมาลย์ ไตรวิทยนุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ผ่าตัดเข่าข้างซ้ายโดย นพ นันทพล นวลสาลีและนพ ธไนนิธย์ โชตนภูติการเยี่ยมผู้ป่วยผ่าตัดเข่าที่โรงพยาบาลพระมงกุฎตึกกระดูกชั้น 6 บวกผ่าตัดเมื่อวันที่โดยนพ นันทพล นวลสาลีและนพ ธไนนิธย์ โชตนภูติกรรมการมูลนิธิโรคข้อฯ ปรึกษาหารือการจัดงานวันโรคข้อสากลณห้องอาหารเทียนดง โรงแรมดุสิตธานีพลโทนพ.ธำรงครัตน์ แก้วกาญจน์ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย(BJD 2010-2020)และท่านรองอธิบดีกรมอนามัยนายพิษณุ แสนประเสริฐอธิบายแผนงานโครงการการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีเครือข่ายหลายองค์กรร่วมด้วยเมื่อวันที่4 เมษายน2557มูลนิธิโรคข้อฯ ได้รับมอบเงินบริจาคจากโรงพยาบาลนครธน โดยผู้บริหารหนุ่มไฟแรงรุ่นใหม่ซึ่งมีจิตกุบริจาคให้แก่มูลนิธิโรคข้อฯทุกปี

ยังมีผู้มีจิตกุศลที่ต้องการช่วยเหลือผู้ทนทุกข์ทรมานจากโรคข้อและให้การสนับสนุนบริจาคมายังโรคข้ออีกหลายรายซึ่งมูลนิธิขอขอบคุณมาณ ที่นี้


เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ สตูดิโอของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการ “ตลบหลังตลาด” เชิญมูลนิธิโรคข้อฯ ไปรับมอบเงินบริจาค โดยมีคุณตี๋อ้วน – นำชัย จรรยาฐิติกุล , คุณตี๋ – ดอกสะเดา และคุณโป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม เป็นพิธีกรดำเนินรายการ


เมื่อวันศกร์ที่16 พฤษภาคม2557คณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อฯและผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลเข้าเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดมินิ มาราธอนเมื่อ วันที่24 กุมภาพันธ์2556พลโทนพ.ธำรงครัตน์ แก้วกาญจน์ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย(BJD 2010-2020)ได้ประชุมหารือในกลุ่มผู้บริหารเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องโครงการความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งการลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจรจะช่วยลดผู้พิการได้จะมีเครือข่ายหลายองค์กรร่วมด้วย