กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

 กิจกรรมปี 56


กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 9


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในนาม องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย -จัดงานวันโรคข้อสากลปี2556 เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว86พรรษา มีการบรรยายให้ความรู้โรคข้อ“เรื่อง โรคกระดูกทับเส้น”โดยท่านอธิบดีกรมการแพทย์ (นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา)ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 12 โรงพยาบาลราชวิถีกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 8


เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556มีการพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ศ.นพวิเชียร เลาหเจริญสมบัติประธาน มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯและนพ.อนุชา ผอ การแพทย์ฉุกเฉินและ WHO --Dr Yonas Tegegn -ท่านรัฐมนตรีมีโครงการเพื่อสังคมหลายอย่างเช่น โครงการให้ขาเทียมแก่ผู้ขาดขา

ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ WHO --Dr Yonas Tegegn จับมือกับ นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ศ.นพวิเชียร เลาหเจริญสมบัติประธาน มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนพ.อนุชา ผอ การแพทย์ฉุกเฉิน

กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 7


เมื่อวันพุธที่ 4 กันยำยน2556 มีกำรประชุมวิชาการ และจัดกิจกรรม ร่วมกับกรมอนำมัยกระทรวงสำธำรณสุข นำยสรวงศ์ เทียนทองเป็นประธำนเปิดงำน ณ อิมแพคเมืองทองธานี เวลำ 9.30น - 17.30 น มีกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคข้อ และสุขอนำมัยกำรใช้ส้วม

ภญ กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นพ วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสชและรองอธิบดีกรมอนามัย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์

เมื่อวันพฤหัสที่ 5 กันยำยน2556 มีกำรประชุมวิชาการ และจัดกิจกรรม ร่วมกับกรมอนำมัยกระทรวงสำธำรณสุข ท่ำนปลอดประสพ สุรัสสวดี รองนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนเปิดงำน ณ อิมแพคเมืองทองธานี เวลำ 9.30น - 17.30 น มีกำรมอบโล่ผู้นำอนำมัยชุมชนที่ชนะกำรประกวด


เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยำยน2556 มูลนิธิโรคข้อ ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีร่วมกิจกรรมบรรยำยวิชำกำร และจัดกิจกรรม ร่วมกับกรมอนำมัยกระทรวงสำธำรณสุข ศ.กิตติคุณนพ.เสก อัษรำนุเครำะห์ และ ผศ.ดร. ภัทรพล เวทยสุภร บรรยำยเรื่องส้วมกคัญญู-ป้องกันเข่ำเสื่อม
กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 6


เมื่อวันที่ 24 กรกฎคม 2556 มีการจัดกิจกรรมและแถลงข่าวโดยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข นายสรวงศ์ เทียนทองร่วมรณรงค์สนับสนุนนโยบายการใช้ส้วมห้อยขาเพื่อผู้สูงวัยจัดกิจกรรม “ส้วมเพื่อแม่...แก้ปัญหาเข่าเสื่อม” ที่ลานจัดกิจกรรมศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 เวลา 10.30น - 13.30 น มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อ และสุขอนามัยการใช้ส้วมรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข นายสรวงศ์ เทียนทองเป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์การใช้ส้วมห้อยขาเพื่อผู้สูงวัยจัดกิจกรรม “ ส้วมเพื่อแม่...แก้ปัญหาเข่าเสื่อม”  ท่านอธิบดีกรมอนามัย  นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงาน
“ส้วมเพื่อแม่...แก้ปัญหาเข่าเสื่อม”ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์  เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในนามขององค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย(2010-2020)  กล่าวถีงโรคข้อเข่าเสื่อมที่เกิดจากการใช้ส้วมนั่งยองๆ   ข้อเสียของการใช้ส้วมแบบนี้   และร่วมรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนเปลี่ยนจากส้วมนั่งยองเป็นส้วมนั่งราบหรือแบบโถส้วมชักโครก แทนซึ่งจะช่วยการเกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข นายสรวงศ์ เทียนทอง อธิบดีกรมอนามัย  นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุขและ ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์  เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ฯเป็นเกียรติในงานผู้สื่อข่าวช่อง 3 สัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข นายสรวงศ์ เทียนทองถึงโครงการรณรงค์สนับสนุนนโยบายการใช้ส้วมห้อยขาเพื่อผู้สูงวัยจัดกิจกรรม  “ส้วมเพื่อแม่...แก้ปัญหาเข่าเสื่อม”
ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์  เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 3 ถึงการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม

ท่าน รัฐมนตรีนั่งโชว์ความสดวกสบายในการใช้ส้วมนั่งราบหรือส้วมแบบชักโครก
ถ่ายภาพร่วมกันกับกลุ่มผู้บริหารจัดงานของกรมอนามัย
นิทรรศการความรู้โรคข้อและกระดูก ในการร่วมรณรงค์ให้เปลี่ยนจากส้วมนั่งยองๆเป็นส้วมนั่งราบหรือแบบโถส้วมชักโครก แทนซึ่งจะช่วยป้องกัน และลดอัตราการเกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควร

กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 5

       เมื่อวันที่ 11-18 พฤษภาคม 2556  องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย(2010-2020) และ  มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ร่วมงานกับมูลนิธิขาเทียมฯ นำโดย รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุและทีมงานทำขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย มีผู้พิการขาขาดมาขอรับบริการจำนวนมาก   ผู้พิการต่างได้รับบริการอย่างดี ผู้นำชุมชน สมาคมแห่งปีนังให้การต้อนรับและประสานงานเป็นอย่างดี
องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย(2010-2020)โดยพลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์
ร่วมกล่าวเปิดงานในการบริการทำขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดที่ปีนัง
 กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 4

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556  มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้รับเชิญเป็น กรรมการวาระแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย โดย ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯได้เข้ามาร่วมประชุมเป็นการประชุมครั้งแรกของปี 2556
โดยท่านนายก รัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  มอบหมายให้  ท่านรองนายกรัฐมนตรีปลอดประสพ สุรัสสวดี  เป็นประธาน  รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ชลน่าน  ศรีแก้ว เป็นรอง ประธาน  ท่านอธิบดีนายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข เป็นกรรมการ มีหลายองค์กรได้รับเชิญ พร้อมด้วยผศ.ดร. ภัทรพล  เวทยสุภรณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับเชิญเป็น กรรมการวาระแห่งชาติมาร่วมประชุมครั้งแรกนี้ด้วย
ท่านรองนายกรัฐมนตรีปลอดประสพ สุรัสสวดี  เป็นประธาน การประชุม มีหลายองค์กรได้รับเชิญมาร่วมประชุม (ในภาพคนยืน) ผศ.ดร. ภัทรพล  เวทยสุภรณ์(คนที่หนึ่ง)   รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.ธีรพล โตพันธานนท์  (คนกลาง) และ ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ (คนที่สาม)

(ในภาพคนยืน)
ผศ.ดร. ภัทรพล  เวทยสุภรณ์(คนที่หนึ่ง) ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์  เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ (คนกลาง)ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  นายพิษณุ  แสนประเสริฐ   (คนที่สาม)และบรรยากาศในห้องประชุมสำนักนายกรัฐมนตรี  ทั้งนี้เป็นมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่3 (พ.ศ.2556- พ.ศ. 2559 ) เพราะ


 

ส้วมเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต ประจำวัน  ส้วมเป็นปัญหาพื้นฐานคัญ

 ทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ได้ดำเนินการให้มีการใช้ส้วมอย่างถูกอนามัยอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 มีการดำเนินการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในชนบทเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินอาหารซึ่งอาจรุนแรง
เป็นโรคระบาด เป็นการลดอัตราการเจ็บป่วยและตาย ของประชาชนในชนบทได้ ในชนบทยังมีการใช้ส้วมแบบนั่งยองๆอยู่มากซึ่งไม่สดวกสบายสำหรับหญิงมีครรภ์  คนอ้วนหรือผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจะนั่งยองๆลำบากจะลุกขึ้นก็ลำบาก  นั่งยองนานๆขาอาจเกิดเหน็บชา หน้ามืดเป็นลมล้ม ล้มในห้องสุขาอาจถึงตายได้ การนั่งยองบ่อยๆเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม มูลนิธิโรคข้อฯและองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อและกระทรวงสาธารณะสุขโดยกรมอนามัย จึงร่วมกันรณรงค์ให้เปลี่ยนจากส้วมนั่งยองเป็นส้วมนั่งราบหรือแบบโถส้วมชักโครก แทนซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควร

 กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 3

       มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีช่วยนายแพทย์ ชลน่าน  ศรีแก้ว และอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุขผู้นำเชิงรุก  รณรงค์อนามัยชุมชนแถลงข่าวรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์  ประจำปี ๒๕๕๖วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ณ บริษัท โฮม โปรดักซ์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น ๒

 


นำทีมรองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ และนายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ร่วมด้วยพร้อมด้วยผู้มีเกียรติรับเชิญผศ.ดร. ภัทรพล เวทยสุภรณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมาร่วมให้ความเห็นด้านสถาปัตกรรมและภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงโรคข้อเข่าเสื่อมที่เกิดจากการใช้ส้วมนั่งยองๆ ให้ความรู้ประโยชน์ของการใช้ส้วมแบบโถนั่งราบหรือเรียกว่าโถนั่งห้อยขาหรือส้วมชักโครกแบบสากลมีภาพสาธิตให้ใช้ให้เป็นไม่ใช่ขึ้นไปนั่งยองบนโถส้วม


 


รู้จักรักษาความสะอาด แม้ไม่มีชักโครกแบบสากลก็ให้มีการราดน้ำให้สอาด พื้นต้องแห้งไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคระบบทางเดินอาหารและโรคอื่นๆ


 


และมีนิทรรษการเรื่องส้วมแจกเอกสารให้ความรู้ในการใช้น้ำยาทำความสอาดส้วมและหัองน้า   แนะนำควรมี สบู่ สำหรับล้างมือและควรจัดหาราวจับสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุหญิงมีครรภ์ จะเป็นการช่วยในการทรงตัวได้  


 


ทั้งหมดนี้จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นสากลอวดชาวโลกที่มาท่องเที่ยวในประเทศเราได้ด้วย เป็นการช่วยอนามัยชุมชนเพิ่มคุณภาพชีวิตและช่วยลดอัตราการเป็นโรคข้อลงช่วยประหยัดเงินในครอบครัวและเวลาในการรักษาโรคข้อ เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณชาติในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้อีกด้วยกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2

       มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีร่วมกับ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  จัดกิจกรรม “ เดิน – วิ่ง การกุศล  วิชัยเวช มินิมาราธอน ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและชิงถ้วยพระราชทาน  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 06.00 น. ณ ถนนอุทยาน  พุทธมณฑลสาย 4 

 

ดร.สุวัฒน์ สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน“ เดิน – วิ่ง การกุศลวิชัยเวช มินิมาราธอน ” ร่วมด้วย ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ ศ.นพ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ ประธานมุลนิธิกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล พญ.สายสุนีย์  วนดุรงค์วรรณ , ผูอำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  นพ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา และภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ


 

กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1

       ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมชมงาน  การเป็นศูนย์สุขภาพ Medical Hub ของกระทรวงสาธารณสุข โดย  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี คุณยิ่งลักษณ์  ชินวัตร มาเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2556 

 

ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานศูนย์สุขภาพ ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข


 

ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมสนทนากับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข


 
นพ.ประดิษฐ์  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข   ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี คุณยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
 
นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค   คุณภาวนา  คุ้มตระกูล ผอ.สำนักบริหาร
 
นพ.เจษฏา  โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย   ถ่ายภาพร่วมกับ นพ.ทศพร  เสรีรัตน์ (คนกลาง)
 
นพ.สมชัย นิจพานิช  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
 

พืชสมุนไพร


นพ.เจษฏา  โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย