กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

 กิจกรรมปี 54
 
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
 

นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา  ประธานมูลนิธิโรคข้อ  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมให้ความรู้โรคข้อแก่ประชาชน ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โดยมี นพ.ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงาน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2554  ร่วมด้วย  นพ.อัษฎา ตียพันธ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า , นพ.กฤษณ์  ปาลสุทธิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี , ศ.กิตติคุณ นพ.เสก  อักษรานุเคราะห์  รองประธานมูลนิธิโรคข้อ , พ.ท.นพ.สุรวุฒิ  ปรีชานนท์  กรรมการมูลนิธิโรคข้อ และ  ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ 


ภาพกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2554 
 
     
นพ.อัษฎา   ตียพันธ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า  กล่าวต้อนรับ นพ.ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ
 
นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา   ประธานมูลนิธิโรคข้อ  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
     
 
     
น.พ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา   ประธานมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   นำ    น.พ.วิชัย   เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข  ชมบอร์ดนิทรรศการความรู้โรคข้อและกระดูก
  นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ถ่ายภาพร่วมกับ  นพ.อัษฎา  ตียพันธ์ ผอ.รพ.พระปกเกล้า , นพ.กฤษณ์  ปาลสุทธิ์  นายแพทย์สาธารณสุข จ.จันทบุรี, ศ.กิตติคุณ  นพ.เสก  อักษรานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโรคข้อ ,พ.ท.นพ.สุรวุฒิ  ปรีชานนท์ กรรมการมูลนิธิโรคข้อ และ ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์   เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ 
     
 
 
ประชาชนที่สนใจลงทะเบียน ร่วมกิจกรรม ฟังบรรยาย เรื่อง ชุมชนเป็นสุขไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อ
     
 
 
ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมฟังการบรรยาย

 
กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 
 

มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรมและนิทรรศการ งานวันโรคข้อสากลปี 2554  เรื่อง โรคข้อจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา   เมื่อวันอาทิตย์ที่  2  ตุลาคม พ.ศ. 2554  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น11-12 โรงพยาบาลราชวิถี   

                ชมกิจกรรมและนิทรรศการ  รับฟังความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ กับโรคข้อและกระดูกที่ผูกพันกับคุณภาพชีวิตตั้งแต่เกิด การมีคุณภาพของกระดูกและข้อที่ดี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งตัวเองและคนรอบข้าง อยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรเมื่อเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม  ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีสมาชิกและประชาชนให้ความสนใจเข้ารับฟังบรรยายจำนวนมาก
 
 
     
น.พ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา   ประธานมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันโรคข้อสากลปี 2554
 
น.พ.วิชัย   เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวันโรคข้อสากล ปี 2554 วันอาทิตย์ที่ 2  ตุลาคม 2554  เวลา 08.30-09.00 น. ณ รพ.ราชวิถี
     
น.พ.วิชัย   เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวันโรคข้อสากล ปี 2554 วันอาทิตย์ที่ 2  ตุลาคม 2554  เวลา 08.30-09.00 น. ณ รพ.ราชวิถี มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก  
     
 
     

พลโท นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์  ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย  มอบของที่ระลึกแก่ น.พ.วิชัย   เทียนถาวร

 
น.พ.วิชัย   เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขถ่ายภาพร่วมกับ พลโท นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ และคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ
 

น.พ.วิชัย   เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสนในหนังสือความรู้เกี่ยวกับโรคข้อและกระดูก โดย น.พ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา   ประธานมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แนะนำ

 
 
 
     
น.พ.วิชัย   เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ,พลโท นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์ ,น.พ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา  และคณะกรรมการ ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.ศรีวิชัย 3 ที่มาร่วมออกบูธ   
 
น.พ.วิชัย   เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ,พลโท นพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์ ,น.พ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา  และคณะกรรมการ เดินชมตามบูธต่าง  ๆ
     
 
     
น.พ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา   ประธานมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   นำ    น.พ.วิชัย   เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข  ชมบอร์ดนิทรรศการความรู้โรคข้อและกระดูก
     
 
 
ประชาชนให้ความสนใจความรู้โรคข้อจาก บอร์ดนิทรรศการ 

 

ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก  
     
 
 

ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบบรยาย  ความรู้โรคข้อและกระดูก

 
 
     
วิทยากรบรรยาย และสัมมนากลุ่ม : นำโดย  รศ. พญ. วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล  ,นพ.อรรถฤทธิ์  ศฤงคไพบูลย์ ,          นพ.สัณฐิติ ดะห์ลัน และ รศ. พญ. ดุจใจ       ชัยวานิชศิริ
 
บรรยายเรื่อง โรคข้อเสื่อม  และผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม : โดย  นพ.วัลลภ   สำราญเวทย์ และ นพ.วิชาญ   กาญจนถวัลย์
     
 
     
บรรยายเรื่อง  โรคกระดูกพรุน : โดย   พ.ต.อ. นพ.ธนา   ธุระเจน  , รศ. พญ. วิไล    คุปต์นิรัติศัยกุล     บรรยายเรื่อง  โรคข้ออักเสบ  รูมาตอยด์และโรคเก๊าท์ : โดยพล.ท. หญิง รศ. พญ. พรฑิตา  ชัยอำนวย และ พญ.ทัศนีย์   กิตอำนวยพงษ์
     

บรรยายเรื่อง  โรคปวดหลัง  ปวดคอ  :โดย   นพ.อรรถฤทธิ์  ศฤงคไพบูลย์  และ
พ.ท.นพ.สุรวุฒิ  ปรีชานนท์

 
 
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2554
 
องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ แห่งประเทศไทย โดย พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ และมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ฯพณฯ คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล , นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ สงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย ” วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีผู้สื่อข่าวร่วมงานอย่างคับคั่ง
 
   
   
 
กิจกรรมประจำเดือน 27  กุมภาพันธ์   2554

มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจัดกิจกรรมร่วมกับ บริษัท ร็อตต้าฟาร์ม    ( ประเทศไทย) จำกัด ในงาน “ วันนี้เข่าคุณ...จะดีกว่าเมื่อวาน” เมื่อวันอาทิตย์ที่   27  กุมภาพันธ์   2554  เวลา 8.00-12.00 น. ณ โรงแรมโฆษะ   จ.ขอนแก่น    มีการบรรยายเรื่อง  “ปวดเข่า...รักษาได้” โดย  นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา   ประธานมูลนิธิโรคข้อ , ศ.กิตติคุณ  นพ.เสก   อักษรานุเคราะห์  รองประธานมูลนิธิโรคข้อ และ  ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ 
 
นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ บรรยายหัวข้อเรื่อง "ปวดเข่า...รักษาได้ " ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโรคข้อ บรรยายหัวข้อเรื่อง " การป้องกันการปวดข้อ" ด้วยท่าทางที่ถูกต้อง
   
ประชาชนให้ความสนใจในโรคข้อและกระดูก นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา  และ   ศ.กิตติคุณ  นพ.เสก  อักษรานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโรคข้อ  ตอบคำถามร่วมฟังบรรยาย
   

ผู้ป่วยรูมาตอยด์ขอคำปรึกษาในงานกับนายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา    ประธานมูลนิธิโรคข้อ

นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี
   
ประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กรรมการตอบคำถามและให้ข้อมูลสิทธิของผู้ป่วย