กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

 กิจกรรมปี 52
 
กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2552
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกับ มูลนิธิเอื้องฟ้า 04 นำโดย
พ.อ.กฤษฎ์ เกศะรักษ์ สมาชิกมูลนิธิโรคข้อ จัดกิจกรรมวันรวมใจเอื้องฟ้า 04 สังสรรค์ ครั้งที่ 43 เมื่อ วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552
เวลา 10.30-15.30 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต ในงานยังมีการบรรยายเรื่อง โรคข้อเข่าเสื่อม
โรคข้อรูมาตอยด์ และโรคเกาต์ โดย นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ
 
พ.อ.กฤษฎ์ เกศะรักษ์ ประชาสัมพันธ์มูลนิธิเอื้องฟ้า 04 กล่าวเชิญ ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อกล่าวนำก่อนเชิญวิทยากรบรรยายเรื่อง โรคข้อรูมาตอยด์ และโรคเกาต์ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ บรรยายเรื่อง โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อรูมาตอยด์ และโรคเกาต์
   
สมาชิกมูลนิธิเอื้องฟ้า 04 และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก
   
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ รับมอบที่ระลึก จาก คุณนาฏยา โล่ธุวาชัย ประธานจัดงานรุ่น เอื้องฟ้า 04 ครั้งที่ 43 และร่วมถ่ายภาพกับ ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ , พ.อ.กฤษฎ์ เกศะรักษ์ ประชาสัมพันธ์มูลนิธิเอื้องฟ้า 04
 
 
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ปี 2552
 
มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมและนิทรรศการ งานวันโรคข้อสากลปี 2552 เรื่อง โรคข้อ ปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น11-12 โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งประกอบด้วย
 
- กระทรวงสาธารณสุข
- มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
- ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
- มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
- สมาคมรูมาติสชั่มแห่งประเทศไทย
- สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
- มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ (ประเทศไทย )
 
ชมกิจกรรมและนิทรรศการ  รับฟังความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ กับโรคข้อและกระดูกที่ผูกพันกับคุณภาพชีวิตตั้งแต่เกิด การมีคุณภาพของกระดูกและข้อที่ดี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งตัวเองและคนรอบข้าง อยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรเมื่อเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม   ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะเน้นเรื่อง  เรื่อง  โรคข้อ ปี  พศ. 2552  งานนี้มีสมาชิกและประชาชนให้ความสนใจเข้ารับฟังบรรยายจำนวนมาก
 
 
     
นพ.สวัสดิ์ รามบุตร ที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลก กล่าวถึงบทบาทขององค์การอนามัยโลก กับโรคกระดูกและข้อ ในงานประชุมวันโรคข้อสากลปี 2552 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2552 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 12 รพ.ราชวิถี   นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานการประชุมวันโรคข้อสากล ปี 2552
     
 
     
นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่แด่ พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี   นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ่ายภาพร่วมกับ นพ.สวัสดิ์ รามบุตร ที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลก และกรรมการมูลนิธิโรคข้อ
     
 
     
 
     
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ , นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ และ พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ชมนิทรรศการงานวันโรคข้อสากลปี 2552 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 52
     
 
     
มีประชาชนที่เข้าฟังการบรรยาย และร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
 
กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ปี 2552
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับ มูลนิธิแสง – ไซ้ กี่ เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วปอ.รุ่นที่ 27 และคณะแพทย์ พยาบาลจากหลายองค์กร รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.เมตตาประชารักษ์ รพ.จุฬา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาให้กับประชาชน ฟรี มีการตรวจ โรคทางเดินอาหาร โรคตาในคนไข้เบาหวาน รักษาโรคนิ้วล๊อก และโรคข้อและกระดูก ณ โรงเรียนบ้านเล้า ต.หนองจิก อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ซึ่งยังพบโรคข้อและกระดูกเป็นโรคที่ประชาชนในท้องถิ่น ยังเป็นโรคนี้อีกจำนวนมาก
 
 
นพ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา  ประธาน มูลนิธิโรคข้อ   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้การรักษาผู้ป่วยที่มารักษาโรคข้อ หลากหลายอาการ
     
 
นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ผู้บริหารโรงพยาบาลศรีวิชัย 3 ให้ความรู้และสอบถามอาการของผู้ป่วยที่มารอบรับการรักษา   ประชาชนที่มาเข้าคิวรอการรับการ ตรวจ รักษา
     
 
ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ตรวจวัดความหนาแน่น ของกระดูก   อาการบวมที่ข้อนิ้วโป้งเท้าทั้งสองข้าง ของผู้ป่วย ที่เป็นโรคข้อและกระดูก
     
 
 
กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2552
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอด และสนับสนุนการใช้แนวทางเวชปฏิบัติทั่วไปให้กับแพทย์ เรื่อง Osteoarthritis of the Knee Joint ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
 
ถ่ายภาพร่วมกัน :(จากขวา) นพ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ, นพ.สมเกียรติ  โพธิสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ,นายแพทย์สมชาย  นิ้มวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช, ภญ.กุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ,พ.ต.อ.นพ.ธนา  ธุระเจน, ศ.กิตติคุณ นพ.เสก  อักษรานุเคราะห์ และ   พ.ท.นพ.สุรวุฒิ  ปรีชานนท์  
   
 
นพ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา   ประธานมูลนิธิโรคข้อ , พ.ท.นพ.สุรวุฒิ   ปรีชานนท์ ,  ศ.กิตติคุณ  นพ.เสก   อักษรานุเคราะห์ , พ.ต.อ.นพ.ธนา  ธุระเจน และ นพ.ทรงพจน์    ตันประเสริฐ   ร่วมตอบคำถาม      
   
 
นายแพทย์สมชาย   นิ้มวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อและเจ้าหน้าที่ ของกรมการแพทย์
   
 

 
กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ปี 2552
 

มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
ี ร่วมกับ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  จัดโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข หลักสูตร “ การเตรียมสุขภาพอย่างไรก่อนการออกกำลังกาย ด้วยแอโรบิค ” วันที่ 19  มกราคม   2552   เวลา  09.00-12.00  น. ณ   ห้อง  1501  ชั้น  15  อาคารสุขประพฤติ  

 
   
นพ.พงษ์ศักดิ์   วัฒนา  ประธานมูลนิธิโรคข้อ  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
และ  ศ.กิตติคุณ  นพ.เสก   อักษรานุเคราะห์  รองประธานมูลนิธิโรคข้อ  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  “ การเตรียมสุขภาพอย่างไรก่อนการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ”  
 
   
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภาร่วมฟัง การบรรยายเรื่อง “การเตรียมสุขภาพอย่างไรก่อนการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ”
 
   
นพ.พงษ์ศักดิ์   วัฒนา  และ  ศ.กิตติคุณ   นพ.เสก   อักษรานุเคราะห์  รับมอบของที่ระลึก จาก  ศ.ดร.มนตรี  รูปสุวรรณ
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 
ถ่ายภาพร่วมกัน  : (ซ้ายสุด) ศ.ดร.มนตรี  รูปสุวรรณ  ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ , นพ.พงษ์ศักดิ์   วัฒนา  ประธานมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ,ศ.กิตติคุณ นพ.เสก  อักษรานุเคราะห์  รองประธานมูลนิธิโรคข้อฯ , ภญ.กุสุมาลย์   ไตรวิทยานุรักษ์   เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ และ คุณละเอียด   จุลตามระ   ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร
   
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “การเตรียมสุขภาพอย่างไรก่อนการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค”
 
 

Go to Top