กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

 กิจกรรมปี 51
 
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ปี 2551
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดแพร่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทำโครงการ การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโรคข้อ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2551 ทางมูลนิธิเห็นว่าผู้ป่วยอายุยังน้อย หากได้รับการรักษา ที่ถูกต้องทันการอาจช่วยให้กลับมาเดินได้ ซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นและช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมีท่านรองปลัด กระทรวงสาธารณสุข นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ประสานงานให้ นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , นพ.วัฒนา กาญจนามงคล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,นพ.ปรีดา ดีสุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่, นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ,นพ.สุทธิภาศ พงศ์มณี , นพ.ศุภชัย บุญอำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น และคุณฑิฆัมพร ศรีคำยอด เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
 
   
ถ่ายภาพร่วมกัน : นพ.วัฒนา  นาวาเจริญ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  , นพ.วัฒนา  กาญจนามงคล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ,นพ.ปรีดา  ดีสุวรรณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่, นพ.ทศเทพ  บุญทอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ,นพ.สุทธิภาศ    พงศ์มณี  , นพ.ศุภชัย   บุญอำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น ,
นพ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา   ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ  , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์   เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ
 
   
นพ.พงษ์ศักดิ์  วัฒนา   ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ   ตรวจเยี่ยมอาการของคนไข้   ซึ่งมีอาการข้อเข่าติดทั้งสองข้าง  
มาตั้งแต่อายุ 11   ปี  ต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลา
 
   
ร่วมปรึกษา หารือ เพื่อหาแนวทางในการรักษาคนไข้
 

 
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ปี 2551
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ ร่วมงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศ The 30th Annual
Meeting of the Royal College of Orthopedic Surgeons of Thailand October 22-25,2008 PEACH Royal Cliff Beach Resort,
Pattaya Thailand
 
   
ร่วมนิทรรศการ : นพ.พงษศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ,
พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ , นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ
 
   
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ (ที่สองจากซ้าย) ,พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ , นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ,
ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ร่วมชมนิทรรศการและบูธ ของ บ.ไฟเซอร์
 

 
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ปี 2551
 
มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมและนิทรรศการ งานวันโรคข้อสากลปี 2551 เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๑ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง โรคข้อ กับ คุณภาพชีวิต
ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น11-12 โรงพยาบาลราชวิถี
ซึ่งประกอบด้วย
 
- กระทรวงสาธารณสุข
- มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
- ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
- มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
- สมาคมรูมาติสชั่มแห่งประเทศไทย
- สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
- มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ (ประเทศไทย )
 
ชมกิจกรรมและนิทรรศการ รับฟังความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ กับโรคข้อและกระดูกที่ผูกพันกับคุณภาพชีวิตตั้งแต่เกิด การมีคุณภาพ
ของกระดูกและข้อที่ดี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งตัวเองและคนรอบข้าง อยู่อย่างมีความสุขได้
อย่างไรเมื่อเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะเน้นเรื่อง เรื่อง โรคข้อ กับ คุณภาพชีวิต งานนี้มีสมาชิกและประชาชนให้
ความสนใจเข้ารับฟังบรรยายจำนวนมาก
 
   
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิ
โรคข้อ กล่าวรายงานการจัดประชุมวัน
โรคข้อสากลปี 2551 วันอาทิตย์ที่ 12
ตุลาคม 2551 ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติชั้น 12 รพ.ราชวิถี
นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัด
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
เปิดงานการประชุมวันโรคข้อสากล
ปี 2551
นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานการประชุม
วันโรคข้อสากล ปี 2551
 
   
นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รับมองของที่ระลึกจาก
พล.ต.ต.ม.ร.ว.ถวัลภากร วรวรรณ
ที่ปรึกษามูลนิธิโรคข้อ
นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ่ายภาพร่วมกับ
DR MUAREEN BERMINGHAM : WHO และกรรมการมูลนิธิโรคข้อ
 
   
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ (ที่สองจากขวา) ,DR MUAREEN BERMINGHAM ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทย ,
นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ และ พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลราชวิถี ชมนิทรรศการและบูธ ของ บ.ไฟเซอร์ โดย คุณทวีศักดิ์ ธำรงค์ธัญวงศ์ ในงานวันโรคข้อสากลปี 2551
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2551
 
   
ประชาชนลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก ประชาชนเข้ารับการบริการตรวจสุขภาพ และร่วมกิจกรรมตามบูธต่าง ๆ
 
   
ประชาชนที่เข้าฟังการบรรยาย ร่วมแสดงท่าทางการออกกำลังกาย
 

 
กิจกรรมประจำเดือนกันยายน ปี 2551
 
มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับคณะกรรมมาธิการการการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ดร.สุวัฒน์ สิทธิหล่อ จัดกิจกรรมในโครงการ “ สานฝันกีฬาไทยสู่ชัยยชนะ ” เมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2551 ณ อาคานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
 
   
ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมมาธิการการการท่องเที่ยวและกีฬา โปสเตอร์มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “ สานฝันกีฬาไทยสู่ชัยชนะ ”
 
   
บริเวณจัดแสดงจัดกิจกรรมในโครงการ “ สานฝันกีฬาไทยสู่ชัยชนะ ”
 

 
กิจกรรมเดือนสิงหาคม ปี 2551
 
มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัย บรรยายเรื่อง “ อยู่อย่างไร
ให้พ้นภัยข้อเสื่อม” วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ สโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต
 
 
ข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายเรื่อง “ อยู่อย่างไรให้พ้นภัยข้อเสื่อม ” และ รับเอกสาร
 
   
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ และศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ บรรยายเรื่อง “โรคข้อเสื่อม” ศ. กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโรคข้อฯ และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู บรรยายเรื่อง “ท่าทางที่ถูกต้องในการทำงาน และ ออกกำลังกาย”
 
   
นิทรรศการโรคข้อและกระดูก ประกอบการบรรยายเรื่อง ” อยู่อย่างไรให้พ้นภัยข้อเสื่อม”
 
   
ถ่ายภาพร่วม : (จากซ้าย) พ.ต.ท.วรฉัตร บุญสุยา สารวัตรฝ่ายสวัสดิการ 3 กองสวัสดิการ , พล.ต.ต.ณัฎธภัทร์ รอดคำดี ผู้บังคับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ , พล.ต.ต.ศิริชัย มีนะกนิษฐ รองผู้บัญชาการศึกษา , นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ , ศ. กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโรคข้อฯ , พ.ต.อ.วินัย จิตต์ปรุง รองผู้บังคับการ กองสวัสดิการ และ พ.ต.อ.โกวิท อัจฉริยาญาติ ผกก.ฝ่ายสวัสดิการ 4 สก , คุณปองปรัชญ์ สุโรจนะเมธากุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโรคข้อ ถ่ายภาพร่วมกับข้าราชการตำรวจที่มาฟังบรรยาย
 
 

 
กิจกรรมเดือนมิถุนายน ปี 2551
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอด และสนับสนุนการใช้แนวทางเวชปฏิบัติทั่วไปให้กับแพทย์
เรื่อง Osteoarthritis of the Knee Joint ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551 ตั้งแต่เวลา
08.30 – 16.00 น.
 
 
     
ประธานในพิธีเปิด : นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดและสนับสนุนการใช้แนวทางเวชปฏิบัติ
เรื่อง โรคข้อเข่าเสื่อม
  วิทยากร ( จากซ้าย ) นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
ประธานมูลนิธิโรคข้อ, พ.ต.อ.นพ.ธนา ธุระเจน
กรรมการวิชาการ และ พ.ท.นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์
ร่วมบรรยาย เรื่อง Osteoarthritis of the Knee Joint
 
 
     
พ.ท. นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์ บรรยายเรื่อง
“Approach to Common Arthritis”
และเรื่อง “Drugs Therapy”
  นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒน า ประธานมูลนิธิโรคข้อ
และ พ.ต.อ.นพ.ธนา ธุระเจน ร่วมบรรยาย เรื่อง
“When and Types of Operative Management”
 
 
     
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา และ นพ.ทรงพรต
ตันประเสริฐ บรรยาย เรื่อง บรรยาย
“Rehabilitation in OA Knee”
  นิทรรศการเรื่อง Osteoarthritis of the Knee Join
 
 
นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ถ่ายภาพร่วมกับ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
ประธานมูลนิธิโรคข้อ , พ.ท.นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์ ,พ.ต.อ.นพ.ธนา ธุระเจน กรรมการวิชาการ, ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์
เลขาธิการมูนิธิโรคข้อ วิทยากรและแพทย์ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
 

 
กิจกรรมเดือนมิถุนายน ปี 2551
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 อ้อมน้อย และสมาคมนักประดิษฐ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ รักษาโรคนิ้วล๊อก เฉลิม
พระเกียรติ ไม่ต้องผ่าตัดและไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 54 ราย ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 10.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคาร
ราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีประชาชนสนใจเข้ารับบริการรักษาเป็นจำนวนมาก
 
 
นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงาน “ รักษาโรคนิ้วล๊อก เฉลิมพระเกียรติ ”   ประชาชนที่มารอรับบริการรักษา โรคนิ้วล๊อก
 
 
นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดงาน “ รักษาโรคนิ้วล๊อก เฉลิมพระเกียรติ ไม่
ต้องผ่าตัดและไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 54 ราย ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล จาก รพ.เลิดสิน เป็นผู้ทำการ
รักษา
 
 
รักษานิ้วล็อก :นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ
รักษาโรคนิ้วล็อกให้แก่ประชาชนที่มารอรับการรักษา
  รักษานิ้วล็อก :นพ. วิชัย วิจิตรพรกุล รพ.เลิดสิน
รักษาโรคนิ้วล็อกให้แก่ประชาชนที่มารอรับการรักษา
 

 
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2551
 
มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอด และสนับสนุนการใช้แนวทางเวชปฏิบัติทั่วไปให้กับแพทย์ เรื่อง Osteoarthritis of the Knee Joint ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
 
 
ประธานในพิธีเปิด : น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการถ่ายทอดและสนับสนุน
การใช้แนวทางเวชปฏิบัติ เรื่อง
โรคข้อเข่าเสื่อม
  นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิ
โรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ขวาสุด) ,ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ , น.ต.
นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ศ.กิตติคุณ
นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ร่วมสนทนาก่อนเริ่มอภิปราย
 
 
บรรยากาศหน้าห้องประชุม : แพทย์ลงทะเบียนรับเอกสาร เข้าร่วม ฟังการบรรยาย
 
 
วิทยากรจากมูลนิธิโรคข้อ : พลตรีหญิง
รศ. พญ. พรฑิตา ชัยอำนวย บรรยายให้ความรู้แก่แพทย์เรื่อง
Approach to Common Arthritis และ
เรื่อง Drug Therapy
  ร่วมบรรยายโดย : นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
ประธานมูลนิธิโรคข้อ พลตรีหญิง รศ.
พญ. พรฑิตา ชัยอำนวย และ นพ.วัลลภ
สำราญเวทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน
ร่วมบรรยายเรื่อง “When and Types of
Operative Management ”
 
 
วิทยากรจากมูลนิธิโรคข้อ : ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์
บรรยายให้ความรู้แก่แพทย์เรื่อง บรรยาย Rehabilitation in OA Knee
 
 
แพทย์ที่เข้าร่วมประชุม สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   พลตรีหญิง รศ. พญ. พรฑิตา ชัยอำนวย
กรรมการและวิทยากรมูลนิธิโรคข้อ ,
ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ถ่ายภาพ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์
 

Go to Top