กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

 กิจกรรมปี 50
 
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2550
 
มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในนามองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่ง
ประเทศไทย จัดกิจกรรมและนิทรรศการ งานวันโรคข้อสากลและวันโรคกระดูกพรุนโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘o พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕o ความเสื่อมของกระดูกและข้อชะลอได้ก่อนวัยชรา ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม
พ.ศ. 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น11-12 โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งประกอบด้วย
 
- กระทรวงสาธารณสุข
- มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
- ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
- มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
- สมาคมรูมาติสชั่มแห่งประเทศไทย
- สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
- มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ (ประเทศไทย)
 
ชมกิจกรรมและนิทรรศการ รับฟังความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ กับโรคข้อและกระดูกที่ผูกพันกับคุณภาพชีวิตตั้งแต่เกิด การมีคุณภาพ
ของกระดูกและข้อที่ดี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งตัวเองและคนรอบข้าง จะเน้นเรื่อง ความเสื่อม
ของกระดูกและข้อชะลอได้ก่อนวัยชรา สเตมเซลล์กับการรักษาโรคข้อ มีบริการตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก งานนี้มีสมาชิก
และประชาชนให้ความสนใจเข้ารับฟังบรรยายจำนวนมาก
 
 
รับมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน : นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดงาน , พลโท
นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อประเทศไทย พร้อมด้วย กรรมการองค์กร BJD โลก Prof
Nicolas E Walsh and Mrs Wendy Walsh , San Antonio Hospital , Texas, USA และคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ
 
 
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ (ขวาสุด) , ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุน (ที่สองจาก
ขวา) , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ และกรรมการองค์กรโรคกระดูกและข้อโลก Prof Nicolas E Walsh and
Mrs Wendy Walsh , San Antonio Hospital , Texas, USA ชมนิทรรศการงานวันโรคข้อสากลและวันโรคกระดูกพรุน ที่ โรงพยาบาล
ราชวิถี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2550
 
 
ประชาชนลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังความรู้โรคข้อเป็นจำนวนมาก
 
 
ประชาชน สนใจร่วมกิจกรรมกับบูธที่มาร่วมออกร้าน
 

 
กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2550
 
มูลนิธิโรคข้อฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการ
มูลนิธิโรคข้อฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานการดำเนิน
งานของมูลนิธิโรคข้อ เพื่อทราบฝ่าพระบาท และถวายหนังสือโรคข้อของมูลนิธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อ
วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
 
 
( ภาพบน) นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ ทูลเกล้าถวายรายงาน การดำเนินงานของมูลนิธิโรคข้อ
( ภาพล่าง) พล.ต.นพ.ม.ร.ว.ถวัลภากร วรวรรณ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และเภสัชกรหญิงกุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายหนังสือความรู้โรคข้อเพื่อประชาชน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัฌยาสัย
 

 
กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2550
มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับรายการ “แจงเหตุประเทศไทย ” Cable TV ของกรมประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550 นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ อภิปรายเรื่อง โรคเกาต์ เวลา 15.00-16.00 น. โดยมี คุณรณฤทธิ์ บุญพรม เป็นพิธีกร
 
(ขวา) นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ อภิปรายเรื่อง โรคเกาต์, คุณรณฤทธิ์ บุญพรม เป็นพิธีกร
 
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ ประธานมูลนิธิโรคข้อ
ร่วมอภิปรายเรื่อง โรคเกาต์
 
กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2550
มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับกรมการแพทย์จัดกิจกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการถ่ายทอดและสนับสนุนการใช้แนวทางเวชปฏิบัติทั่วไปให้กับแพทย์ เรื่อง Osteoarthritis of the Knee Joint
ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
บรรยากาศหน้าห้องประชุม : แพทย์ลงทะเบียนรับเอกสาร เข้าร่วม ฟังบรรยาย
 
เชิญวิทยากร : นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการแพทย์เชิญวิทยากร
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ บรรยายเรื่อง “ When and Types of Operative
Management ”
 
 
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ บรรยายเรื่อง “When and Types of Operative Management ” และ ศ.กิตติคุณ
นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโรคข้อ บรรยายเรื่อง “ Rehabilitation in OA Knee ”
 
ถ่ายภาพร่วมกัน: (ที่สองจากขวา) นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ, (ที่หนึ่งจากขวา)
ศ. กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโรคข้อ , พท.นพ.สุรุวฒิ ปรีชานนท์
กรรมการวิชาการ , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ , เจ้าหน้าที่จาก
กรมการแพทย์และแพทย์ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายถ่ายภาพร่วมกัน
 
 
กิจกรรมเดือนมีนาคม 2550
มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ
แห่งประเทศไทย โดย พลโท พญ.วิไล ชินสกุล ได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้โรคข้อให้แก่แพทย์ที่จังหวัดพังงา เรื่อง Ankle and
Foot Pain เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2550 Le Meridien Khao Lak , Phang Nga
วิทยากรบรรยายเรื่อง Ankle and Foot Pain ให้ความรู้กับแพทย์      พลโท นพ.ธำรงรัตน์- คุณหญิงยี่ภู่ แก้วกาญจน์ ร่วมด้วย
     ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ,
     คุณนรินทร์ วัฒนะวิรุณ ตัวแทนจากบริษัทไฟเซอร์และคณะ
     ร่วมชมบูธนิทรรศการขององค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูก
     และข้อแห่งประเทศไทย
 

Go to Top