กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

กิจกรรมปี 48
  งานวันโรคข้อสากลปี 2548 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2548 ณ โรงพยาบาลราชวิถี
  มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในนามขององค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย จัดงานวันโรคข้อสากลปี พ.ศ. 2548 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งประกอบด้วย

  - กระทรวงสาธารณสุข
  - ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  - ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
  - มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  - มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
  - สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
  - สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
  - ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
  - มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ ( ประเทศไทย )
  - สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทยฯ
  - สมาคมนักกิจกรรมบำบัดแห่งประเทศไทย
  - สมาคมนักกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
  - สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
  - สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
  - สโมสรโรตาลี่สากล ภาค 3350
  - มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
  - มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  ในงานมีการจัดนิทรรศการ การตรวจมวลกระดูก และมีการบรรยายให้ความรู้โรคข้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อต่างๆ เช่น โรคข้อเสื่อม โรคเก๊าต์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคกระดูกพรุน โรคปวดหลัง มาร่วมให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและประชาชนผู้สนใจ งานนี้มีสมาชิกและประชาชนให้ความสนใจเข้ารับฟังบรรยายจำนวนมาก
  นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ กล่าวรายงานการจัดงานวันโรคข้อสากลปี 2548
  นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันโรคข้อสากลปี 2548


  นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเปิดงานวันโรคข้อสากลปี 2548  นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานวันโรคข้อสากลปี 2548 โดยมี นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ เป็นผู้มอบของที่ระลึก  นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ พล.ต.ต.ม.ร.ว.นพ. ถวัลภากร วรวรรณ ที่ท่านทำประโยชน์แก่มูลนิธิโรคข้อมาโดยตลอด  คณะกรรมการจัดงานวันโรคข้อสากลปี 2548  อภิปรายเรื่อง คุณภาพชีวิตของคนเป็นโรคข้อเสื่อม : วิทยากรพิเศษ โดย ผศ.ภัทรพล เวทยุสุภรณ์ จากรายการคนรักบ้าน ร่วมด้วย นพ.วัลลภ สำราญเวทย์ , ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ และศ.พญ.ฉัฐยา จิตประไพ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

  ประชาชนเข้ารับฟังความรู้โรคข้อเป็นจำนวนมาก  บ้านและอุปกรณ์ภายในบ้านเป็นปัจจัยสำคัญ ในการใช้ชีวิตของคนและผู้ป่วยโรคข้อ มีการแสดงนิทรรศการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเรื่องบ้าน มีการแสดงแบบแปลนบ้านและส้วมกตัญญู เพื่อคนโรคข้อ มีการพัฒนารูปแบบหน้าต่างด้านวิศวกรรม แบบอุปกรณ์ การเปิดปิดหน้าต่างที่สร้างความสะดวกสำหรับผู้ป่วยโรคข้อและประชาชนผู้ที่ไม่เป็นโรคข้อ


  ประชาชนให้ความสนใจชมนิทรรศการงานวันโรคข้อสากลปี 2548
  มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จัดกิจกรรมบรรยายสัญจรและให้การรักษาโรคนิ้วล๊อกโดยไม่ต้องผ่าตัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ ห้องประชุมเยียน โพธิสุวรรณ อาคาร 1 ชั้น 5

  ต้อนรับ : นพ.แสงชัย สีมาขจร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อและคณะกรรมการ อย่างอบอุ่น

  ประชาชนเข้าร่วมฟังการบรรยายในภาคบ่ายเรื่อง “ ชุมชนเป็นสุข ไมเป็นทุกข์เพราะโรคข้อ ”


  รักษาโรคนิ้วล๊อก : นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนาประธานมูลนิธิโรคข้อ , นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ และประชาชนที่สนใจเฝ้าดูวิธีการรักษาโรคนิ้วล๊อก

  บรรยายเรื่อง “ ชุมชนเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อ”: ผู้อภิปรายโดย ศ. กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ , นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา , นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์ และ ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย  มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ รายการคนรักบ้าน โดย ผศ.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ ( อาจารย์เชี่ยว) สนทนาปัญหาเรื่องบ้านกับโรคข้อในการดำเนินชีวิตประจำวัน การออกแบบบ้านให้กับผู้ป่วยโรคข้อ ในหัวข้อ บ้านรักษ์ข้อ โดย ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโรคข้อฯ และ ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ณ อาคารเนชั่น บางนา
   

   

  เสวนาเรื่องบ้านรักษ์ข้อ : สนทนาปัญหาเรื่องบ้านกับโรคข้อในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดย ผศ.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ ( อาจารย์เชี่ยว) , ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิโรคข้อ, ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ

  มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมบรรยายสัญจรและให้การรักษาโรคนิ้วล๊อกโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ณ ห้องประชุม ศิริพานิช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก

  ต้อนรับ: นพ.เทียม อังสาชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนาประธานมูลนิธิโรคข้อและคณะกรรมการ อย่างอบอุ่น

  แนะนำวิธีรักษาและดูแลแผลหลังรับการรักษาโรคนิ้วล๊อกแก่ประชาชนที่มารอรับการรักษา โดย นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนาประธานมูลนิธิโรคข้อ, นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล และภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ

  นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนาประธานมูลนิธิโรคข้อ , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ และประชาชนที่สนใจเฝ้าดูวิธีการรักษาโรคนิ้วล๊อก

   

     สาธิตการรักษา : นพ.สารเนตร ไวคกุล , นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล สาธิตการรักษาโรคนิ้วล๊อกให้กับแพทย์โรงพยาบาลสระบุรี

  การประชาสัมพันธ์ : หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จ.สระบุรี “ หนังสือพิมพ์ประชารัฐ “ ลงข่าวการจัดกิจกรรมของมูลนิธิโรคข้อร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี

  ประชาชนที่มาร่วมฟังการบรรยายในภาคบ่าย  จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ 8-17 เมษายน 2548

  องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( ค.ศ.2000-2010) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน - เมาไม่ขับ กับอธิบดีกรมคุมประพฤติ ดร.กิตติพงศ์ กิตยารัตน์ โดยทำป้ายโปสเตอร์ใหญ่และสติ๊กเกอร์ติดรถ เพื่อเตือนสติให้ขับขี่โดยปลอดภัย โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงวันสงกรานต์ 8-17 เมษายน 2548

  สติ๊กเกอร์ข้อความที่พิมพ์แจกสำหรับติดรถ

  ป้ายโปสเตอร์ เพื่อเตือนสติ ให้ขับขี่โดยปลอดภัย

  สติ๊กเกอร์ติดรถ

   

  สนับสนุนโครงการรณรงค์ให้ความรู้โรคกระดูกและข้อแก่ประชาชน : พลโท นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( ค.ศ.2000-2010) ( ที่สองจากขวา) และคณะกรรมการ พลโท นพ.สุปรีชา โมกขะเวส ,นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ,ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล (ที่สามจากขวา) และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปราชญ์ บุณยวิโรจน์ ร่วมด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น.  ประชุมวิชาการทางการแพทย์

  พลโท พญ.วิไล ชินสกุล กรรมการองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( ค.ศ.2000-2010) ประชุมวิชาการ เรื่อง Symposium on Common Shoulder and Arm Pain and Seminar on Tsunami and its impact เมื่อวันที่ 1- 3 เมษายน 2548 ณ Arahmas and spa Phuket กล่าวเปิดการประชุมโดย พลโท นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมประชุม พลโท นพ.สุปรีชา โมกขะเวส , รศ.นพ.สารเนตร ไวคกุล และภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และแพทย์จากองค์กรต่าง ๆ มาร่วมประชุม


  พลโท นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( ค.ศ.2000-2010) กล่าวเปิดงานการประชุม

  รศ.นพ.สารเนตร ไวคกุ ล กรรมการมูลนิโรคข้อร่วมอภิปราย