กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

กิจกรรมปี 47
  มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ให้คำปรึกษาปัญหาโรคข้อ รักษานิ้วล็อกโดยไม่ต้องผ่าตัด และไม่คิดค่าใช้จ่าย บรรยายให้ความรู้เรื่อง " ชุมชนเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อ " แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ เวลา 10.30 – 16.30 น.

  ป้ายต้อนรับ : โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เตรียมป้ายไว้ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม รักษานิ้วล๊อกโดยไม่ต้องผ่าตัด และไม่คิดค่าใช้จ่าย และการบรรยายให้ความรู้เรื่อง " ชุมชนเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อ "

  มอบโล่ : นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ มอบโล่ห์เพื่อเป็นเกียรติแก่ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ที่ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อประชาชน

  นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิโรคข้อ , นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ร่วมกันให้ความรู้และให้การรักษาแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

  รักษาโรคนิ้วล๊อก : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิโรคข้อฯ นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล แพทย์จาก รพ.เลิดสิน รักษาโรคนิ้วล๊อก ให้แก่ประชาชนที่มารอรับการรักษา

  ร่วมมือร่วมใจ : นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว ในกิจกรรมการรักษานิ้วล็อกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องผ่าตัดและไม่คิดค่าใช้จ่าย และร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

  สาธิตท่าทางที่ถูกต้อง : พญ.ปราณิศา เหลืองรัศมีรุ่ง แพทย์จาก รพ.พญาไท 2 ให้ความรู้และแสดงท่าทาง อิริยาบถที่ถูกต้องในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

  รักษาโรคนิ้วล๊อก : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิโรคข้อฯ รศ.นพ.สารเนตร ไวคกุล กรรมการมูลนิธิโรคข้อฯ รักษาโรคนิ้วล๊อก ให้แก่ประชาชนที่มารอรับการรักษา

  คณะทำงาน : นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และ นพ.บุญนำ สสจ. จังหวัดเพชรบุรี , ให้การต้อนรับ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อและคณะกรรมการ อย่างอบอุ่น

  ชี้แจง : คุณอุตสาห์ ชลวิทย์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ชี้แจงถึงขั้นตอนของการเข้ารับการรักษาโรคนิ้วล็อกแก่ประชาชนที่มารอรับการรักษา

  มอบของที่ระลึก : นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ มอบของที่ระลึกแก่ นพ.บุญนำ สสจ. จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ที่ประสานความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม
  ฟังบรรยาย : ประชาชนชาว จ.เพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เข้ารับฟังการบรรยายความรู้โรคข้อ เรื่อง ชุมชนเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อ เป็นจำนวนมาก

   

             มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในนามขององค์กรร่วม จัดงานวันโรคข้อสากลปี พ.ศ. 2547 โดยขอพระราชานุญาตใช้ชื่อว่า “ การประชุมวันโรคข้อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ” ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี มีการประสานความร่วมมือกันจากหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อประชาชนในนามของ องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( ค.ศ. 2000 – 2010 ) ซึ่งประกอบด้วย

             - กระทรวงสาธารณสุข
             - ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
             - ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
             - มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
             - มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
             - สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย - สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
             - ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย

             ในงานมีการจัดนิทรรศการ การตรวจสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีการบรรยายให้ความรู้โรคข้อ เรื่อง การรักษาโรคข้อและกระดูกแบบเรียบง่าย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อต่างๆ เช่น โรคข้อเสื่อม โรคเก๊าต์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคกระดูกพรุน โรคปวดหลัง มาร่วมให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและประชาชนผู้สนใจ งานนี้มีสมาชิกและประชาชนให้ความสนใจเข้ารับฟังบรรยายจำนวนมาก

  นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( คศ.2000-2010) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “ การประชุมวันโรคข้อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ”
  คุณยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข ในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงาน “ การประชุมวันโรคข้อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ”
  นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประกาศเกียรติคุณ ดร.เจริญชัย หวังอารยธรรม และ นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิมาโดยตลอด

  คุณยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่เกียรติคุณให้ ดร.เจริญชัย หวังอารยธรรม และ นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิโรคข้อ
  คุณยงยุทธ วิชัยดิษฐ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ
  และถ่ายภาพร่วมกัน

  น.พ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนาประธานมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในการประชุมวันโรคข้อเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินี จัดนิทรรศการและบรรยายความรู้เพื่อประชาชน วันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 254 7 ณ . ห้อง ประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 11-12 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เวลา 8.30- 13.50น (กลาง)คุณมนู สว่างแจ้ง กรรมการ และ ภ.ญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ

  ประชาชนที่มาร่วมการประชุมวันโรคข้อสากลเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี วันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 254 7ณ ห้อง ประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 11-12 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เวลา 8.30-9.00


  นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนาประธานมูลนิธิโรคข้อและ นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์ กรรมการมูลนิธิโรคข้อ ให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชน เรื่องโรคเกาต์ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 11 รพ. ราชวิถ
  ศ.พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม , รศ.นพ.พงศิ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ , พ.ต.อ.นพ.ธนา ธุระเจน และ ศ.นพ.นิมิตร เตชไกรชนะ ให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชน เรื่องโรคกระดูกพรุน ณ ห้องพญาไท ชั้น 11 รพ. ราชวิถี

  ประชาชนให้ความสนใจร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมากจนล้นห้อง

  พล.ต.ต.ม.ร.ว. นพ. ถวัลภากร วรวรรณ อดีตประธานประธานมูลนิธิโรคข้อ ,คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิโรคข้อ , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อ, ศ.พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุน และ ม.ร.ว.มาลินี จักรพันธุ์ ถ่ายภาพร่วมกับประชาชนที่มาร่วมฟังบรรยาย
   
  การประชุมองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย เพื่อหารือร่วมกับ Dr.Wahid Al-kharusi ผู้แทนคณะกรรมการบริหารของ BONE and JOINT DECADE ถึงแผนงานที่ดำเนินการต่อไป เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพัทยา 8 ชั้น Mezzanine ศูนย์ประชุม AEACH โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอร์ท พัทยา


  ผู้นำ 8 องค์กรประชุมร่วมกันมีฉันทามติให้ พลโทน.พ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ซึ่งป็นประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย และ เป็นผู้แทนของประเทศไทยในการประสานงานกับองค์กรทศวรรษโรคกระดูกและข้อโลก โดยมี ดร.วาฮิบ ( Dr. Wahid al-Kharusi ) (ที่สองจากขวา )ซึ่งเป็นกรรมการสากลขององค์กรทศวรรษโรคกระดูกและข้อโลกร่วมด้วยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547            มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมงานสยามสปร์อต – FHM แสดงความยินดีกับนักกีฬายกน้ำหนักโอลิมปิกเหรียญทองและเหรียญทองแดง ได้มอบของที่ระลึกหนังสือความรู้โรคข้อแก่นักกีฬาด้วยความห่วงใยในสุขภาพของนักกีฬาโอลิมปิก ณ โรงแรมเรดิสัน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547


  ถ่ายภาพร่วม : ( จากซ้าย) ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ , น.ส.ปวีณา ทองสุข ,น.ส.วันดี คำเอี่ยม , น.ส.อุดมพร พลศักดิ์, น.ส.อารีย์ วิรัฐถาวร , นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ ถ่ายภาพร่วมกับนักกีฬาโอลิมปิกหลังจากมอบของที่ระลึก
  ร่วมงาน : พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนักฯ , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ ,พล.อ.ท.จิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ เลขาธิการสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในงาน


  ร่วมงานมอบรางวัล :
  (จากซ้าย ) ธนกร บุณยะประภูติ คณะกรรมการบริหารสมาคมเทควันโด, ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ, ทวยเทพ ไวทยานนท์ บก.นสพ.สยามกีฬาฯ, ดร.ปกรณ์ ตันศิริ บก.FHM, สฤษฎิ์กุล แจ่มสมบูรณ์ CEO มีเดีย พาเลท ประเทศไทย , พลอากาศโท จิรศักดิ์ ภูวนาถนุรักษ์ เลขาฯ สมาคมยกน้ำหนัก,สิทธิพร รัตนโนภาส อดีตผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , พิมล ศรีวิกรม์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกสมาคมยกน้ำหนักฯ, พงษ์ศักดิ์ ผลอนันต์ กก.ผจก.บมจ.สยามสปอร์ตฯ , นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ , จิตรนรา นวรัตน์ อุปนายกสมาคมยกน้ำหนักฯ รท.นภา รุจิเทศ คณะกรรมการบริหารสมาคมเทควันโดฯ ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีมอบรางวัล
   
  มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
  คณะกรรมการองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย
  ได้เข้าพบ Madam NANE ภริยา ท่านโคฟี่ อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ณ ห้อง Regency Room Garden Wing เวลา 09.45 น. สนทนาปัญหาโรคกระดูกและข้อซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทยเพื่อประสานความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการทศวรรษโรคกระดูกและข้อ (Bone and Joint Decade 2000 – 2010 )
  แนะนำองค์กร: ภริยาเลขาองค์การสหประชาชาติ นพ.พงศักดิ์ วัฒนา , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ศ.พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม , และ พลโท นพ.สุปรีชา โมกขะเวส
  พลโท พญ.วิไล ชินสกุล , นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ,ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ ศ.พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม , นพ.เจริญ โชติกวณิชย์
  ร่วมสนทนา : Madam.Nane และคณะกรรมการถึงสถานการณ์ปัญหาโรคกระดูกและข้อในประเทศไทย
        ถ่ายภาพร่วมกัน : Madam Nane ภริยาท่านโคฟี่ อันนัน ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อ แถวนั่งจากซ้าย พลโท.พญ.วิไล ชินสกุล,ศ.พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม ,นพ.เจริญ โชติกวณิชย์, ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ แถวยืนจากซ้าย พลโท นพ.สุปรีชา โมกขะเวส ,นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่ ,นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา , นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ,
  มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย (ค.ศ.2000-2010) จัดทำโครงการ “ ชนะทุกข้อ ” เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 72 พรรษา โดยทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้แก่ผู้ป่วยโรคข้อที่ด้อยโอกาส ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
            ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม : นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย (ค.ศ.2000-2010) ขณะให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว
            คณะแพทย์ผ่าตัด : นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานโครงการ “ ชนะทุกข้อ ” และคณะแพทย์ขณะทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้แก่ผู้ป่วยโรคข้อที่ด้อยโอกาสซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


 • มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ รายการ " ปัญหาชีวิตและสุขภาพ " ทีวีช่อง 9 อสมท. ให้ความรู้เรื่อง การเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ในโครงการ " ชนะทุกข้อ " โดยเสด็จพระราชกุศล ในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 72 พรรษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เวลา 21.20 น. โดย นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา (ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ) , รศ.นพ.สารเนตร ไวคกุล แพทย์ประจำโรงพยาบาลศิริราชและคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ ร่วมให้ความรู้โรคข้อในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
   
  ผู้บรรยาย : รายการปัญหาชีวิตและสุขภาพโดย นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ( ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ),รศ.นพ.สารเนตร ไวคกุล กรรมการมูลนิธิโรคข้อ ฯ ซึ่งเป็นแพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ศิริราช   วิทยากร : นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ( ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ) ให้ความรู้และตอบปัญหาเกี่ยวกับโครงการการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
  วิทยากร : รพ.นพ.สารเนตร ไวคกุล กรรมการมูลนิธิโรคข้อ ฯซึ่งเป็นแพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ศิริราช ให้ความรู้และตอบปัญหาเกี่ยวกับโครงการการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
   
 • มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้คำปรึกษาปัญหาโรคข้อ รักษานิ้วล๊อกโดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่คิดค่าใช้จ่าย บรรยายให้ความรู้เรื่อง " ชุมชนเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อ " วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาล อุดรธานี
   
  มอบโล่ : นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อ ฯ มอบโล่ห์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นพ.เจริญ มีชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ที่ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อประชาชน   คณะทำงาน : นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อและคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้ประสาน รพ.อุดรธานี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
  แพทย์รักษานิ้วล๊อก : นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ , นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล, ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ ประสานงานผู้ป่วยที่มารอรักษาโรคนิ้วล๊อก   รักษานิ้วล๊อก : นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา, นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล และคณะผู้ประสานงานมูลนิธิโรคข้อฯ-รพ.อุดรธานี , คุณณัฐวุธ พณิชย์อำนวย จากบริษัทไฟเซอร์และประชาชนที่มารักษาโรคนิ้วล๊อกถ่ายภาพร่วมกัน
   
  วิทยากร: ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ,ศ.พญ.ฉัฐยา จิตประไพ ,พ.ท.นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์, รศ.นพ.สารเนตร ไวคกุล บรรยายให้ความรู้โรคข้อและกระดูกแก่ประชาชนเรื่อง ชุมชนเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อ   ฟังบรรยาย : ประชาชนชาว จ.อุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง เข้ารับฟังการบรรยายความรู้โรคข้อ เรื่อง ชุมชนเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เพราะโรคข้อ
   
  รักษาโรคนิ้วล๊อก : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิโรคข้อฯ นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล แพทย์จาก รพ.เลิดสิน , รศ.นพ.สารเนตร ไวคกุล แพทย์ รพ.ศิริราช รักษาโรคนิ้วล๊อก ให้แก่ประชาชนที่มารอรับการรักษา
   
  ภาพที่ 1
  ภาพที่ 2
  ภาพที่ 3
   
  ภาพที่ 1 -3 การรักษาโรคนิ้วล๊อก
   
       
 • มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมจัดนิทรรศการกับบริษัทไฟเซอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด จัดกิจกรรม โครงการรักหัวใจใส่ใจ โคเรสเตอรอล , ศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชาย ในงาน “ สุขภาพดีถ้วนหน้า ...พาครอบครัวสุขสันต์ ” ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1 บริเวณโซนร้านอาหาร วันอังคารที่ 20 – อาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2547
     จัดนิทรรศการให้ความรู้สู่ประชาชน มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น วัดความดันโลหิตสูง วัดปริมาณไขมันในร่างกาย ชั่งน้ำหนัก- วัดส่วนสูง โดยโครงการรักหัวใจใส่ใจโคเลสเตอรอล และ รับสมาชิกศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชาย โครงการรักหัวใจ ใส่ใจโคเลสเตอรอล และมูลนิธิโรคข้อฯ มีแพทย์เสวนาเรื่อง “โรคอีดี .ปัญหาสุขภาพทางเพศ หรือปัญหาครอบครัว ” พิธีกรรับเชิญ คือ คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา และรายการสนทนากับคู่รักดารา คุณเศรษฐา– คุณอรัญญา นามวงศ์ ดำเนินรายการโดย คุณสุรางคณา สุนทรพนาเวส
     ในส่วนของมูลนิธิโรคข้อฯ มีการเสวนาวิชาการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ วันพุธที่ 21 เมษายน 2547 เรื่อง การสาธิตแสดงท่าทางอิริยาบถที่ถูกต้องในชีวิตประจำวัน โดย พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ และในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2547 เสวนาปัญหาโรคข้อ เรื่อง สารพันปัญหาโรคข้อ โดย นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา, พ.ท.นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์ พร้อมพิธีกรสาว ภญ.สุธาสินี โภคสวัสดิ์ , ผู้ประสานงานโดย ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์
การเสวนาความรู้โรคข้อ:โดย นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ( ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ) ,พ.ท.นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์ (กรรมการมูลนิธิโรคข้อฯ) เรื่อง“ สารพันปัญหาโรคข้อ” ให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2547 การสาธิตท่าทาง :โดย พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ (กรรมการมูลนิธิโรคข้อฯ)บรรยายการสาธิตแสดงท่าทางอิริยาบถที่ถูกต้องในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2547
เสวนาเรื่อง : การสาธิตแสดงท่าทางอิริยาบถที่ถูกต้องในชีวิตประจำวัน โดย พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ ( คนกลาง) พร้อมพิธีกรสาวสวย ภญ.สุธาสินี โภคสวัสดิ์ ( คนขวา) , ผู้ประสานงานโดย ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ ( คนซ้าย ) ภาพจากแพทย์เสวนาปัญหาโรคอีดี : รศ.นพ.อภิชาติ กงกะนันทน์, ศ.พญ.สุวัทนา อารีพรรค , รศ.นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย์ ,คุณณัฐสิทธิ์ เปี่ยมชูชาติ ,คุณศิริวรรณ ฉันทรัตนรักษา , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ ( เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ) , คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรรับเชิญในงาน
หน้างาน : ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ ( เลขาธิการมูลนิโรคข้อฯ) , ภก.ณัฐวุธ พณิชย์อำนวย ( ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัทไฟเซอร์ ) ร่วมถ่ายภาพหน้างาน “ สุขภาพดีถ้วนหน้า ...พาครอบครัวสุขสันต์ ” ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1
 • มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้คำปรึกษาปัญหาโรคข้อ รักษานิ้วล๊อกโดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่คิดค่าใช้จ่าย บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ ปวดหลัง ปวดข้อเข่า ป้องกันและรักษาได้ ” วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

  รักษาโรคนิ้วล๊อก : นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ( ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ ) , และนพ.ประวิง เอื้อนนทัช ร่วมให้การรักษาโรคนิ้วล๊อกให้แก่ผู้ป่วยที่มารอรับการรักษา นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯและคณะกรรมการถ่ายภาพร่วมกับ นพ.อุระพงษ์ เวศกิจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมผู้ประสานงานโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  ร่วมประสาน : เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ ( ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ ) และทีมผู้ประสานงานของของ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชและสมาชิกของมูลนิธิโรคข้อฯ กิจกรรมร่วม : ประชาชนที่มาร่วมฟังการบรรยายเรื่อง
  “ปวดหลัง ปวดข้อเข่า ป้องกันและรักษาได้” ได้ร่วมแสดงท่า
  ทางการออกกำลังกาย
  ต้อนรับอย่างอบอุ่น : นพ.อุระพงษ์ เวศกิจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม ร่วมมือร่วมใจ : คณะผู้บริหารและประธานของมูลนิธิโรคข้อฯ
  รวมทั้งผู้ประสานงาน ร่วมกันให้ความรู้และให้การรักษาแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม

 • มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ร่วมกับ รายการ “ ปัญหาชีวิตและสุขภาพ ” ทีวีช่อง 9 อสมท.
      อภิปรายเรื่อง “ ชวนคนปวดเข่าเข้าวัด ” เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ โรคปวดเข่า ปวดข้อ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าวัดฟังธรรม โดยการแนะนำให้วัดจัดเก้าอี้นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมได้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เวลา 21.20โดย นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์ , รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งภากร เป็นผู้ดำเนินรายการ และศาสตราจารย์ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ , พันโท นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์ เป็นผู้ร่วมรายการให้ความรู้เรื่อง “ ชวนคนปวดเข่าเข้าวัด ” โดยมี นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา (ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ) , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ ( เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ ) , คุณจรูญ วิวัฒน์วรารมณ์ , คุณสุรีวรรณ จำรัสฤทธิรงค์ เป็นผู้ประสานงาน
ผู้บรรยาย : รายการปัญหาชีวิตและสุขภาพโดย นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์ ,รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร เป็นผู้ดำเนินรายการ และศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ , พ.ท.นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์ เป็นผู้ร่วมรายการ ปรึกษาหารือ : ผู้ดำเนินรายการ , ผู้บรรยาย และผู้ประสานงานปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมก่อนออกรายการ
คณะแพทย์ผู้ตอบคำถามทางโทรศัพท์ให้แก่ประชาชนที่สนใจ โดยแพทย์ทั้ง 12 ท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.จุฬา , ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด รพ.ศิริราช เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ : คณะผู้บรรยายและผู้ประสานงานเข้าชมสถานที่ก่อนออกรายการ เพื่อเตรียมความพร้อม
 • มูลนิธิโรคข้อฯ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมงาน สถานีวิทยุศึกษา 50 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2547
      จัดนิทรรศการงาน 50 ปี สถานีวิทยุศึกษา “ สังสรรค์ชาววิทยุศึกษา ” มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและด้านอื่น ๆ แก่ผู้สนใจทั่วไป มีการสาธิตการทำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มสมุนไพร แนะนำฝึกอาชีพต่าง ๆ ฝึกพลังลมปราณ เยี่ยมชมสถานีวิทยุและเพลินเพลงสุนทราภรณ์
     ในส่วนของมูลนิธิโรคข้อฯ ได้ร่วมออกรายการกับสถานีวิทยุศึกษาในรายการ คลินิกพบหมอตามตะวัน เป็นรายการพบแพทย์ หมอกระดูกและข้อ เผยแพร่ความรู้ด้านโรคข้อแก่ผู้สนใจทั่วไปได้ทราบถึงปัญหาและอาการ ตลอดจนวิธีการรักษา การดูแลตัวเองที่ถูกต้องของผู้ป่วยโรคข้ออยู่เสมอ
ร่วมงานวิทยุศึกษา :
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ( ประธานมูลนิธิโรคข้อ ฯ ), ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ ( เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ ) ร่วมกิจกรรมงานครบรอบ 50 ปีสถานีวิทยุศึกษา
 • โครงการชวนคนปวดเข่าเข้าวัด
      เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2547 มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิโรคข้อฯ ได้เข้ากราบนมัสการสมเด็จพุทธาจารย์ วัดสระเกศ เพื่อขอคำแนะนำในโครงการชวนคนปวดเข่าเข้าวัดโดยนั่งเก้าอี้ฟังเทศน์ซึ่งสรุปว่าไม่ได้เป็นการผิดพุทธบัญญัติแต่ประการใด

     งานนี้ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ , ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษารานุเคราะห์ รองประธานมูลนิธิ โรคข้อฯ, ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ ได้เข้านมัสการปรึกษาหารือกับท่านเจ้าคุณพระพิศาลธรรมพาที ( พระพยอม ธรรมชโย ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว โดยขอเป็นแรงใจให้กับผู้ที่มีปัญหาโรคข้อ ในการเข้าฟังธรรมในวัดผู้ที่เป็นโรคข้อสามารถเข้าวัดฟังธรรมได้ โดยทางวัดจัดเก้าอี้ให้แก่ผู้ที่มีปัญหาโรคปวดเข่า ปวดข้อ ไม่สะดวกในการนั่งพับเพียบหรือนั่งกับพื้นได้ แต่ยังมีบางส่วนที่ยังนิยมนั่งฟังธรรมกับพื้นและ ศ. กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ได้บรรยายความรู้เรื่อง การออกกำลังสายกลางเพื่อชีวิตและสุขภาพ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547 แก่ประชาชนที่มาฟังธรรมที่วัดด้วย
กราบนมัสการ สมเด็จพุทธาจารย์ วัดสระเกศ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ , ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิโรคข้อฯ ได้เข้ากราบนมัสการ เพื่อขอคำแนะนำในโครงการชวนคนปวดเข่าเข้าวัดโดยนั่งเก้าอี้ฟังเทศน์ซึ่งสรุปว่าไม่ได้เป็นการผิดพุทธบัญญัติแต่ประการใด
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา (ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ) , ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ (รองประธานมูลนิธิโรคข้อฯ) ภญ.กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์( เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อฯ) ปรึกษาหารือกับพระพยอม เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ถึงเรื่องชวนคนที่มีปัญหาโรคข้อเข้าวัด
ท่านเจ้าคุณพระพิศาลธรรมพาที ( หลวงพ่อพระพยอม ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจัดเก้าอี้บริการให้ผู้มีปัญหาโรคข้อนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมภายในวัดอยู่แล้ว
ประชาชนเข้าร่วมฟังเทศน์ ในวัดสวนแก้ว โดยทางวัดได้รณรงค์ให้ประชาชนเข้ามาในวัดเพื่อฟังเทศน์ –ฟังธรรม โดยวัดจัดเก้าอี้ไว้ให้ ซึ่งเป็นความสะดวกและไม่ต้องนั่งพับเพียบกับพื้นเป็นเวลานาน ๆ