กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

กิจกรรมปี 46
 • เดินรณรงค์วันโรคข้อสากลปี 2546 มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์วันโรคข้อสากลในนามของ องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( ค.ศ.2000-2010 ) เพื่อประชาชนสนใจดูแลสุขภาพมีความรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้เป็นเป็นโรคข้อ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานโรคข้อสากลและทรงเดินรณรงค์วันโรคข้อสากลปี 2546 พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ สวนลุมพินี ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๖
   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดงานวันโรคข้อสากลและทรงเดินรณรงค์วันโรคข้อสากล ณ สวนลุมพินี ถนน ทรงสนทนากับ Dr.Bjorn Melgaard ผู้แทน WHO ที่มาร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย
นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ถวายรายงาน การจัดงานวันโรคข้อสากล
ทรงตัดริบบิ้นเปิดงานวันโรคข้อสากลปี 2546 และ ทรงพระดำเนินนำรณรงค์วันโรคข้อสากล
คณะกรรมการองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( คศ.2000-2010 )
ประชาชนผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเดินรณรงค์วันโรคข้อสากล
นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( ค.ศ.2000-2010 ) ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการจัดงานเดินรณรงค์วันโรคข้อสากลปี 2546
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมพระดำเนินนำรณรงค์วันโรคข้อสากลปี 2546 กับคณะกรรมการ 8 องค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( ค.ศ.2000-2010 ) ณ สวนลุมพินี เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2546
เอกสารแผ่นพับการเดินรณรงค์วันโรคข้อสากลปี 2546 ณ สวนลุมพินี วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จเป็นองค์ประธานในการนำเดินรณรงค์
 • กิจกรรมงานวันโรคข้อสากลปี พ.ศ.2546 ปีนี้มีการประสานความร่วมมือกันจากหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อประชาชนในนามของ องค์กรร่วม ทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( ค.ศ. 2000 – 2010 ) ซึ่งประกอบด้วย
  • กระทรวงสาธารณสุข
  • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
  • มูลนิธิโรคข้อ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  • มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
  • สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
  • สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2546 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี เวลา 07.30 - 15.30 น มีการจัดนิทรรศการ การตรวจสุขภาพ วัดมวลกระดูก วัดไขมันและสมรรถภาพทางกายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีการบรรยายให้ความรู้โรคข้อ เรื่อง ความพิการจากโรคปวดข้อเข่า โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อต่างๆ เช่น โรคข้อเสื่อม โรคเก๊าต์ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคกระดูกพรุน โรคปวดหลัง มาร่วมให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและประชาชนผู้สนใจ งานนี้มีสมาชิกและประชาชนให้ความสนใจเข้ารับฟังบรรยายจำนวนมาก

   
คณะกรรมการจัดงานวันโรคข้อสากลปี พ.ศ. 2546
คณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ ฯ รวมใจ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
ประธานมูลนิธิโรคข้อ ฯ และเหล่าคณะกรรมการ มูลนิธิโรคข้อฯ
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันโรคข้อสากลปี 2546
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12
โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2546
สมาชิกและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย
มีประชาชนสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก
ประชาชนให้ความสนใจในการเข้าฟังบรรยาย
จนไม่มีเก้าอี้เพียงพอ ต้องลงมานั่งฟังกับพื้น
สมาชิกและประชาชนผู้สนใจเข้าแถว
เพื่อรับการตรวจวัดสมรรถภาพทางร่างกาย
จุดบริการตรวจวัดมวลกระดูกได้รับความสนใจจากสมาชิก
และประชาชนทั่วไป เป็นอย่างมาก
จุดบริการตรวจวัดไขมันด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
และตรวจวัดสมรรถภาพของกล้ามเนื้อได้รับ
ความสนใจ จากสมาชิกและประชาชนทั่วไป


ศ.นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ , นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานองค์กรร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย , นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ และคณะกรรมการการจัดงานวันโรคข้อสากลปี 2546หนังสืองานวันโรคข้อสากลปี 2546 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการบรรยายความรู้สู่ประชาชน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยองค์ร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ( ค.ศ.2000-2010 )
 • มูลนิธิโรคข้อฯ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ให้คำปรึกษาปัญหาโรคข้อ รักษานิ้วล๊อกโดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่คิดค่าใช้จ่าย ฟรีบรรยายให้ความรู้เรื่อง สุขกาย สบายใจ แม้ปวดข้อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2546ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี ชั้น 7 ตึกประชาธิปกศักดิเดชน์
   
ประชาสัมพันธ์การบรรยายความรู้สู่ประชาชน
ผู้ป่วยมารอรับการรักษานิ้วล๊อก
---------- ผู้ป่วยมารับบริการรักษานิ้วล๊อก ----------
นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิโรคข้อฯ กำลังทำการรักษานิ้วล๊อก
ทีมงานแพทย์ของมูลนิธิโรคข้อฯ
 • มูลนิธิโรคข้อฯ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมฉลอง
  โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดนิทรรศการครบรอบ 10 ปีโรงพยาบาลไทยนครินทร์ วันที่ 13 -15 มิถุนายน พ.ศ. 2546

จัดนิทรรศการให้ความรู้โรคข้อและกระดูก
   
นิทรรศการงาน 10 ปีไทยนครินทร์
นิทรรศการร่วมกับบริษัทไฟเซอร์
 • มูลนิธิโรคข้อฯ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมฉลองวาระครบรอบ 66 ปี ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมบรรยายวิชาการสัญจรครั้งที่ 1 ปี 2546 เพื่อให้ความรู้สู่ประชาชน และรักษานิ้วล๊อกโดยไม่ต้องผ่าตัด ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคข้อและ มีการบรรยายในหัวข้อ “ปวดคอ ปวดหลัง ป้องกันและรักษาได้ ”เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546 ณ บริเวณหน้าห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เวลา 13.30 - 15.30 น.
   
   
   
 • มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมกิจกรรม
  โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
  จังหวัดนนทบุรีให้การรักษานิ้วล็อกโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2546 ที่สะพานพระรามห้า (ฝั่งตะวันตก) เมื่อวันที่ 14 -16 มีนาคม 2546 เวลา 17.00 – 20. 00 น.
     
     
     
 • มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโรงพยาบาลศรีวิชัย3 อ้อมน้อย ให้บริการรักษา แก้ปัญหานิ้วล๊อก โดยไม่ต้องผ่าตัด และไม่คิดค่าใช้จ่าย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2546 ณ โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 อ้อมน้อย สมุทรสาคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2546 เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน (คุณวิริยะ เลิศวนางกูร) เป็นประธานในพิธีเปิด