กิจกรรมปี : 2561 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2542 - 2531

กิจกรรมปี 42
 • เนื่องในปี 2542 เป็นปีผู้สูงอายุสากล มูลนิธิโรคข้อจึงได้ร่วมมือกับสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร จัดบรรยายเรื่อง "โรคข้อ" ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2542 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) ดินแดง

 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 มูลนิธิโรคข้อ ได้จัดการบรรยายสัญจรเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติเมื่อปวดข้อ-ปวดกระดูก" ในงาน "กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ" ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยการบรรยายครั้งนี้มูลนิธิโรคข้อได้ประสานงานกับสถานนีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ และ สโมสรซอนต้าสากล จังหวัดเชียงใหม่ โดยเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับโรคข้อ การปฏิบัติตัวอย่างง่ายจากการที่ข้อเท้าฝืดแข็ง และขาไม่มีแรง
กิจกรรมปี 41
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2541 มูลนิธิโรคข้อ ได้จัดบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในจังหวัดระยอง ณ โรงพยาบาลระยอง
กิจกรรมปี 40
 • วันที่ 5 มกราคม 2540 คณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อได้จัดบรรยายพิเศษให้แก่ชมรมธุรกิจสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ อาคารเดอะฟอรั่มพลาซ่า ชั้น 5 จังหวัดชลบุรี

 • มูลนิธิโรคข้อ ร่วมกับชมรมแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "การป้องกันภาวะข้อเสื่อมและกระดูกบางในผู้สูงอายุ" ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2540 วิทยากรประกอบด้วย
  - พล.ต.ต.นพ.ม.ร.ว.ถวัลภากร วรวรรณ
  - ผศ.พญ.อารีวรรณ นพธัญญะ
  - พญ.พวงเพชร สุทธิมูลนาม
  - ศ.เกียรติคุณ นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
  - และผู้เชี่ยวชาญฝ่ายโภชนาการ รศ.ชวลิต รัตนกุล จากชมรมผู้สูงอายุ รพ.ตำรวจ
กิจกรรมปี 39
 • วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2539 มูลนิธิโรคข้อได้จัดงานขึ้น ณ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกิจกรรมครั้งนี้ทางมูลนิธิโรคข้อได้จัดการประกวดคำขวัญต่อต้านโรคข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับที่องค์การอนามัยโลกประการให้ปี 2543 เป็นปีแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยในงานครั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง "สายกลางเพื่อชีวิต" โดย ศ.นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ และเรื่อง "ปวดเมื่อย ปวดกระดูก" โดยนพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์ พ.อ.พญ.พรฑิตา ชัยอำนวย นพ.เยี่ยมมโนภาพ บุนนาค และนพ.อุทิศ ดีสมโชค
กิจกรรมปี 37
 • ประมาณปี 2537 ชมรมโรคข้อ ได้เปลี่ยนตัวเองเป็น มูลนิธิโรคข้อ
  กิจกรรมปี 39

 • วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2539 มูลนิธิโรคข้อได้จัดงานขึ้น ณ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกิจกรรมครั้งนี้ทางมูลนิธิโรคข้อได้จัดการประกวดคำขวัญต่อต้านโรคข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับที่องค์การอนามัยโลกประการให้ปี 2543 เป็นปีแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยในงานครั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง "สายกลางเพื่อชีวิต" โดย ศ.นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ และเรื่อง "ปวดเมื่อย ปวดกระดูก" โดยนพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์ พ.อ.พญ.พรฑิตา ชัยอำนวย นพ.เยี่ยมมโนภาพ บุนนาค และนพ.อุทิศ ดีสมโชค
กิจกรรมปี 36
 • ชมรมโรคข้อได้จัดการประชุมพบปะสมาชิกประจำปี 2536 ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2536 ณ ห้องประชุมวิชาการ ตึกอบรมวิชาการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการบรรยายครั้งนี้ทาง คณะกรรมการได้จัดให้มีการบรรยาย และถาม-ตอบในหัวข้อ "โรคกระดูกบางกระดูกพรุน" โดย ศ.นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ พ.อ.พญ.พรฑิตา ชัยอำนวย และ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ศ.พญ.กอบจิตต์ ลิมปพยอม ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการบรรยาย นอกจากนี้ทางชมรมยังได้รับเอื้อเฟื้อจาก พญ.จิระภา ดีวัฒนากูล และนพ.สมชาย อรรฆศิลป์ จาก ภาควิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาร่วมตอบปัญหาของสมาชิกในการในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมปี 34
 • ชมรมโรคข้อร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี จัดบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อเรื่อง "โรคข้อเสื่อม" ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลราชบุรี เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2534

 • ชมรมโรคข้อได้จัดโครงการ "ชมรมโรคข้อสัญจรภาคตะวันออก" โดยทางชมรมได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และโรงพยาบาลจังหวัดระยอง จัดบรรยายในหัวข้อ "ปวดหลัง ปวดคอ" และนิทรรศการโรคข้อที่น่ารู้ สำหรับการบรรยายที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี บรรยายในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2534 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล และสำหรับที่จังหวัดระยอง บรรยายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2534 ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัด
กิจกรรมปี 33
 • วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2533 ชมรมโรคข้อจัดบรรยายเรื่อง "ความอ้วนกับโรคข้อ" ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา ซึ่งทางชมรมได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อ โภชนากร แพทย์ศัลยกรรมกระดูก และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นวิทยากรรับเชิญ

 • ชมรมโรคข้อฉลองครบรอบปีที่ 3 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2533 และพิเศษสำหรับสมาชิกในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2533 ภายในงานประกอบด้วย งานนิทรรศการเรื่อง "โรคข้อน่ารู้" การสาธิตท่ากายบริหารและการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมโดยมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและ การพบปะสนทนาปัญหาโรคข้อระหว่างคณะกรรมการกับสมาชิก และประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการประกอบด้วย
  ๛ พล.ต.ต.นพ.ม.ร.ว.ถวัลภากร วรวรรณ ประธานชมรมโรคข้อ
  ๛ นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา รองประธานฯ
  ๛ รศ.นพ.อุทิศ ดีสมโชค รองประธานฯ
  ๛ รศ.นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย์ นายทะเบียน
  ๛ พญ.อารีวรรณ นพธัญญะ เหรัญญิก
  ๛ พญ.พวงเพชร สุทธิมูลนาม กรรมการ
  ๛ นพ.วิชา แสงเถกิง กรรมการ
  ๛ พ.อ.พรฑิตา ชัยอำนวย กรรมการ
  ๛ ศ.นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ กรรมการ
  ๛ รศ.นพ.มงคง วัฒนสุข กรรมการ
  ๛ รศ.นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ
  ๛ พ.อ.พิเศษ นพ.สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการ
  ๛ รศ.พญ.ฉัฐยา จิตประไพ กรรมการ

กิจกรรมปี 32
 • วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2532 ชมรมโรคข้อ จัดการบรรยายครบรอบปีที่ 2 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ วิทยากรรับเชิญได้แก่
  - มรว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
  - คุณญานี ตราโมท
  - พญ.พวงเพชร สุทธิมูลนาม
  โดยมี รศ.นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้ดำเนินการบรรยาย

 • วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2532 ชมรมโรคข้อ ร่วมกับ สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ จัดบรรยายเรื่อง "ปวดเอว ปวดเข่า" ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด นครสวรรค์ วิทยากรได้แก่
  - พ.อ.(พ)นพ.วิชา แสงเถกิง
  - นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
  - พญ.พวงเพชร สิทธิมูลนาม
  โดยมีนพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้ดำเนินรายการ

 • วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2532 ชมรมโรคข้อ ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายเรื่อง "ปวดเอว ปวดเข่า" ณ หอประชุม คณะแพทย์ศาสตร์ โดยมีวิทยากรจากชมรมได้แก่
  - รศ.นพ.อุทิศ ดีสมโชค
  - รศ.นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์
  - ผศ.พญ.อารีวรรณ นพธัญญะ
  ร่วมกับวิทยากรจากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ศ.นพ.ม.ร.ว.ธันยโสภาคย์ เกษมสันต์
  โดยรศ.นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา ดำเนินการบรรยาย
กิจกรรมปี 31
 • วันที่ 24 มกราคม 2531 ชมรมโรคข้อ จัดการประชุมครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง "โรคเก๊าต์" ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ ในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจมากกว่าครั้งแรก จำนวนสมาชิกได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก นับเป็นความสำเร็จอย่างดี

 • วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2531 ชมรมโรคข้อ จัดการประชุมครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง "โรคข้อกับการออกกำลังกาย" ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ ผู้บรรยายประกอบด้วย
  - ศ.นพ.เสก อักษรานุเคราะห์
  - รศ.นพ.มงคล วัฒนสุข
  - รศ.นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์
  ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ.นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวนมาก


 • วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2531 ชมรมโรคข้อ จัดการบรรยายฉลองครบรอบ 1 ปี ในหัวข้อเรื่อง "โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์" ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ วิทยากรประกอบด้วย
  - นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์
  - รศ.พญ.ฉัฐยา จิตประไพ
  - นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
  ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ.นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา


 • วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2531 ชมรมโรคข้อ จัดการบรรยายสัญจรขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง "โรคข้อเสื่อม" ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 • วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2532 ชมรมโรคข้อ จัดการประชุมครั้งที่ 6 พร้อมจัดบรรยายหัวข้อเรื่อง "โรคข้อกับผู้สูงอายุ" ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ วิทยากรประกอบด้วย
  - พล.ต.ต. ม.ร.ว. ถวัลภากร วรวรรณ
  - รศ.นพ.อุทิศ ดีสมโชค
  - พ.อ.พิเศษ น.พ.สุปรีชา โมกขะเวส
  ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ.นพ. ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา จำนวนสมาชิกได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมปี 30
 • วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2530 ชมรมโรคข้อจัดการประชุมครั้งแรก ในหัวข้อเรื่อง "โรคข้อเข่าและปวดหลัง" ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือ รศ.นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา ผศ.พญ.อารีวรรณ นพธัญญะ และ พ.ท.พญ.พรฑิตา ชัยอำนวย มีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าคนไทยเริ่มตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพตนเองที่ถูกวิธีมากขึ้น