รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิโรคข้อ:
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี>>กรรมการมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชุดปัจจุบัน

1 ท่านผู้หญิงวัฒนา  วัชรโรทัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. พลโทนพ.ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
3. คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
4. พลโทนพ.สุปรีชา โมกขะเวส ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
5. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วัฒนา ประธานกรรมการ
6. ศ.กิตติคุณนพ เสก  อักษรานุเคราะห์ รองประธาน
7. ศ.นพ อุทิศ  ดีสมโชค รองประธาน
8. ศ ดร.อำนวย  ถิฐาพันธ์ กรรมการวิชาการ
9. พญ ทัศนีย์  กิตอำนวยพงษ์ กรรมการวิชาการ
10. ศ นพ สารเนตร์  ไวคกุล กรรมการวิชาการ
11. ศ นพ ยงยุทธ วัชรดุลย์ กรรมการวิชาการ
12. พลโทหญิง พญ พรฑิตา  ชัยอำนวย กรรมการวิชาการ
13. รศ พญ วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล         กรรมการวิชาการ
14. นพ ธวัช ประสาทฤทธา กรรมการวิชาการ
15. พญ ดารณี  สุวพันธ์ กรรมการวิชาการ
16. คุณปองปรัชญ์  สุโรจนเมธากุล ประชาสัมพันธ์
17. นพ ทรงพจน์ ตันประเสริฐ กรรมการวิชาการ
18. นพ อรรถฤทธิ์ ศถุคไพบูลย์ กรรมการวิชาการ
19. พท นพ สุรวุฒิ ปรีชานนท์ บก.จุลสารมูลนิธิโรคข้อ
20. พตอ นพ ธนา ธุรเจน เหรัญญิก
21. ภญ กุสุมาลย์ ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการ

 

 

      มูลนิธิโรคข้อฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการ มูลนิธิโรคข้อฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิโรคข้อ เพื่อทราบฝ่าพระบาท เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน
พ.ศ. 2545 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ยังความปลาบปลื้มแก่คณะกรรมการของมูลนิธิโรคข้อเป็นอย่างยิ่ง
  • ภาพงานวันเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ย. 2545